Zuidelijke Ringweg Groningen

Q&A Zuidelijke Ringweg Groningen (bron: http://www.ringgroningen.nl)

Julianaplein en -brug

* Wat gaat er gebeuren aan het Julianaplein?

Het Julianaplein is de gelijkvloerse kruising tussen de A7 (oost-west verbinding) met de A28 en het Emmaviaduct (noord-zuid verbinding). De volgende maatregelen staan op stapel:

In detail:

* de aanleg van een westelijke (zijde Noord-Willemskanaal) en oostelijke verbindingsweg (zijde Rivierenbuurt) vanaf de A28 naar het Emmaviaduct inclusief een onderdoorgang bij de kruising met de Weg der Verenigde Naties (A7/N7);
* de aanleg van een nieuwe afrit van de onderdoorgang van de Julianaweg (A28) op het Hoornsediep Oost Zijde (Rivierenbuurt);
* het opheffen van de huidige afrit vanaf het Julianaplein op het Hoornsediep Oost Zijde (Rivierenbuurt);
* het laten vervallen van de gelijkvloerse oversteek A28 – Emmaviaduct;
* het deels verwijderen, aanpassen en plaatsen van geluidsschermen langs een gedeelte van de A7/N7, de A28 en het Emmaviaduct;
* het opheffen van de bestaande fietstunnel aan de voet van het Emmaviaduct vlakbij het Julianaplein;
* de aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het Emmaviaduct ter hoogte van de Rivierenbuurt, die het Hoornsediep Oost Zijde met de Brailleweg verbindt;
* reconstructie van het Hoornsediep en het aanpassen van de Vondellaan en de Brailleweg;
* het herinrichten van het Julianaplein tussen viaduct Brailleweg (A28) en Parkwegviaduct (Emmaviaduct).

Op het Julianaplein komen er op de:

* A28 vanuit de richting Assen 3 opstelstroken voor het verkeer richting Drachten en 2 opstelstroken voor het verkeer richting Hoogezand. Vanaf het Emmaviaduct komen er 2 opstelstroken voor het verkeer richting Drachten en 2 opstelstroken voor het verkeer richting Hoogezand.
* Zuidelijke ringweg (A7) vanuit de richting Drachten 2 opstelstroken voor het verkeer richting Hoogezand en komt er 1 opstelstrook voor het verkeer dat linksaf richting centrum (Emmaviaduct) wil. Op de Zuidelijke ringweg (A7) uit de richting Drachten blijft de rijbaan voor het verkeer dat (vrij) rechtsaf wil richting Assen, bestaan. Vanaf de andere kant vanuit de richting Hoogezand komen er 2 opstelstroken voor het verkeer richting A28 (Assen), 3 opstelstroken voor het verkeer richting Drachten en 1 opstelstrook voor het verkeer dat richting centrum (Emmaviaduct) wil.

* Wat gaat er gebeuren aan de Julianabrug?

In detail:

* het vervangen van het beweegbare deel van de brug inclusief bewegingswerk en elektrotechnische installatie;
* het vervangen van het oostelijke, betonnen vaste brugdek;
* het vervangen van het betonnen dak van de basculekelder (ruimte voor contragewicht);
* het vervangen van het westelijke, betonnen vaste brugdek;
* het repareren van de betonnen kelder;
* het voorbereiden van de afstandsbediening;
* het verwijderen van de tijdelijke ondersteuning van het oostelijke vaste brugdek.

* Waarom worden de werkzaamheden aan het Julianaplein en –brug uitgevoerd?

De maatregelen aan het Julianaplein zijn bedoeld om de doorstroming op de ringweg te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de stad Groningen te vergroten.
De Julianabrug stamt uit 1968 en moet dringend worden gerenoveerd. Vooral de kwaliteit van het beton en van het brugdek is slecht. Feitelijk wordt de bestaande brug nu vervangen.

* Wat zijn de gevolgen van de werkzaamheden?

In algemene zin zullen de werkzaamheden aan het plein voor veel minder hinder zorgen dan de werkzaamheden aan de brug. Uiteraard doen we er alles aan om die hinder zo klein mogelijk te houden. Maar zowel voor het wegverkeer als voor de scheepvaart zal er hinder zijn.

* Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Vanaf mei 2008 tot en met november 2009.

* Hebben de werkzaamheden aan het Julianaplein ook gevolgen voor het Hoornsediep?

De werkzaamheden aan het Julianaplein brengen met zich mee dat ook het Hoornsediep tussen Maaslaan en IJsselstraat moet worden aangepast op de volgende punten:

* aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Maaslaan;
* het verwijderen van de afrit Emmaviaduct vanaf het Emmaviaduct;
* plaatsen damwandscherm voor aanleg oostelijke verbindingsweg Julianaplein;
* het vernieuwen van de riolering Hoornsediep;
* het vernieuwen van de wegindeling Hoornsediep.

* Wanneer worden de werkzaamheden rond het Hoornsediep uitgevoerd?

De werkzaamheden rond het Hoornsediep starten op 11 augustus 2008 en zijn op 1 december 2008 afgerond.

* Welke consequenties hebben de werkzaamheden rond het Hoornsediep voor het verkeer?

Van 11 augustus tot 1 december 2008 kunt u met de auto geen gebruik maken van het Hoornsediep. Er worden borden met omleidingsroutes geplaatst. Doorgaand autoverkeer over de Vondellaan en het Hoornsediep (tussen Maaslaan en IJsselstraat) is niet mogelijk tot medio oktober 2009.

* Welke consequenties hebben de werkzaamheden rond het Hoornsediep voor de bereikbaarheid van de woningen?

Het trottoir wordt zo lang mogelijk in stand gehouden. Zodra de werkzaamheden aan het trottoir starten, worden voorzieningen voor voetgangers getroffen. Tijdens de gehele periode kunt u dus op een veilige manier bij uw woning komen. Aan de Maaslaan zijn tegen die tijd extra parkeervakken gemaakt voor uw auto.

* Worden de parkeerplaatsen onder het Emmaviaduct op 11 augustus afgesloten?

De parkeerplaatsen onder het Emmaviaduct blijven open voor gebruik.

* Wat gebeurt er met de huidige fiets-/voetgangerstunnel onder het Emmaviaduct?

Die komt te vervallen. Vanaf vrijdag 7 november tot maandag 10 november wordt in één aaneengesloten periode gewerkt aan het plaatsen van een prefab fiets-/voetgangerstunnel in het Emmaviaduct. Ná dit weekend zal de nieuwe fiets-/voetgangerstunnel worden afgebouwd. Rond 15 januari 2009 kunnen fietsers en voetgangers de nieuwe tunnel gebruiken.

* Wanneer wordt de Brailleweg afgesloten?

De Brailleweg is afgesloten van 5 mei 2008 tot medio november 2009.

* Welke voorzieningen zijn getroffen voor het fietsverkeer? In de buurt van de Brailleweg liggen namelijk 3 grote scholen.

Fietsverkeer in die buurt is mogelijk. Hiervoor zijn speciale voorzieningen getroffen, zoals een pontonbrug tijdens enkele weekeinden.

* Hoe kom je in de Rivierenbuurt vanuit Assen?

Inmiddels is de oude afrit vanaf het Emmaviaduct gesloten. Er zijn omleidingsroutes aangegeven voor verkeer dat vanuit de richting Assen (A28) of van de Zuidelijke Ringweg naar de Rivierenbuurt wil. Er wordt een nieuwe afrit aangelegd die aansluit op de nog te realiseren nieuwe verbindingsweg tussen de A28-Emmaviaduct. Die is echter niet voor het laatste kwartaal 2009 beschikbaar.

* Wordt er ook ’s nachts en in het weekend gewerkt?

In 2008 wordt de Julianabrug van 18 tot 20 oktober en van 25 tot 27 oktober twee weekenden afgesloten. In 2009 gebeurt dit vier weekenden. Daarnaast is de Julianabrug in 2009 van 4 tot en met 22 juli afgesloten in de richting Drachten–Groningen. Tijdens die weekeinden wordt er ook ‘s nachts gewerkt.

* Kan er bezwaar worden ingediend tegen de afsluitingen?

Nee, er kan geen bezwaar worden ingediend. Samen met de aannemer doet Rijkswaterstaat er alles aan om het aantal en de lengte van afsluitingen te beperken. Kijkend naar wat er moet gebeuren en naar de omgeving waarin, kan het werk echter niet zonder afsluitingen worden uitgevoerd. Bij langdurige afsluitingen wordt gekeken of er goede alternatieven zijn of worden tijdelijke maatregelen genomen. Zoals de aanleg van tijdelijke parkeervakken.

* Waarom legt u niet meteen een ongelijkvloerse oplossing aan zoals een fly-over of een tunnel?

De maatregelen die nu worden genomen zijn een gevolg van afspraken gemaakt tussen Rijk en regio in 1997. In 2002 is het Tracébesluit genomen (na een inspraakprocedure). Aan verbeteringen aan andere delen van de Zuidelijke Ringweg (bij Laan Corpus den Hoorn en bij Euvelgunne/Driebond) wordt al geruime tijd gewerkt.

Inmiddels zijn er in de politiek besluiten genomen over de structurele oplossing voor de lange termijn. Welke oplossing daarbij uiteindelijk gekozen wordt (tunnel, fly-over e.d.) is afhankelijk van de voorkeur van de gemeente en provincie Groningen. Inspraak maakt onderdeel uit van deze voorkeursbepaling.

* Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot de plannen voor ondertunneling van de gehele Zuidelijke Ringweg?

Zie eerdere antwoord. Of het tot een ondertunneling komt, is afhankelijk van het resultaat van de bestuurlijke voorkeursvariant; en dat is weer afhankelijk van factoren als de technische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van plannen.

* Zijn er ook omleidingsroutes en zo ja welke?

Zodra er omleidingsroutes worden ingesteld, zullen we dit tijdig bekend maken in advertenties in de lokale nieuwsbladen. Ook staat deze info op de website www.ringgroningen.nl. Omleidingen voor het verkeer op de Zuidelijke Ringweg staan bovendien op www.rijkswaterstaat.nl.

* Overlegt Rijkswaterstaat met de gemeente over de omleidingen?

Rijkswaterstaat stemt alle omleidingen van tevoren af met de gemeente, provincie, hulpdiensten en openbaar vervoer.

* Welk asfalt ligt er na voltooiing?

De nieuwe wegdekken worden uitgevoerd in ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) of een soort asfalt, dat dezelfde geluidsreducerende werking heeft.

* Wat gebeurt er met de geluidsschermen?

Er worden zowel transparante als niet-transparante schermen geplaatst.

* Hoe hoog worden de geluidsschermen bij de fietstunnel?

De geluidsschermen bij de fietstunnel worden ongeveer 2,5 meter hoog.

* Zorgt u ook voor alternatief vervoer?

Voor de werkzaamheden in 2008 niet. Rijkswaterstaat acht dit niet nodig omdat de afsluitingen van korte duur zijn en bovendien vinden ze plaats in het weekend. Voor 2009 moet dit aspect nog worden uitgezocht.

* Kunt u een indicatie geven van de toekomstige verkeersstromen op de Zuidelijke Ringweg?

De verwachting is dat het verkeer wegens de autonome groei jaarlijks met ongeveer twee procent toeneemt, maar na realisatie van de werkzaamheden zal de doorstroming beduidend verbeteren.

* Waar kan ik tijdens de uitvoering met eventuele vragen en/of klachten terecht?

U kunt contact opnemen met de (gratis) informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of de websites http://www.ringgroningen.nl en http://www.rijkswaterstaat.nl raadplegen.