Wie hoort wat waar?

In het kader van de Aanpak Ring Zuid en als onderdeel van het Tracébesluit werd een akoestisch onderzoek ingesteld, waarin de geluidseffecten (inclusief de wijzigingen) werden onderzocht.

Op deze pagina besteden wij enige aandacht aan het onderzoek.

Akoestisch onderzoek WTB/MER A7/N7 ZRG fase 2 (ZRGII), wijziging 2017
(Datum 25 juli 2017, Status Definitief)

Samenvatting:

Recentelijk is het Tracébesluit (TB) van de Zuidelijke Ringweg Groningen vastgesteld. Onderdeel van dit TB was een “grijze variant” voor het Julianaplein waarbij de verschillende wegen op het Julianaplein elkaar kruisen met behulp van viaducten. Ook gaat deze variant uit van een halve aansluiting met de N7 ter hoogte van het Europaplein.

Het voornemen bestaat om het Julianaplein en het Europaplein op een andere manier uit te voeren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens (optimalisatie) het Julianaplein “groen” uit te voeren en een hele aansluiting bij het Europaplein te realiseren. Bij het Julianaplein is het voornemen een “groene variant” te realiseren. Daar wordt gewerkt met groene taluds en de viaducten worden vervangen door korte tunnels zodat het plein een groene uitstraling krijgt. De halve aansluiting naar de N7 ter hoogte van het Europaplein wordt opgewaardeerd naar een hele aansluiting zodat er toe- en afritten in beide rijrichtingen gerealiseerd worden.

Stand still beginsel

In september heeft de Minister het Tracébesluit voor ZRGII getekend. In oktober 2016 heeft de Raad van State de beroepen ongegrond verklaard en is het Tracébesluit onherroepelijk. De aanpassing van het Europaplein (hele aansluiting) en Julianaplein (groene inpassing) is een wijziging hierop. Deze wijzigingen worden vastgelegd in het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, Wijziging 2017. Dit akoestisch onderzoek is onderdeel van dit Tracébesluit en daarin worden geluidseffecten van de genoemde wijzigingen onderzocht.

Dit akoestisch onderzoek begint dus niet vanaf nul. Er ligt al een stevige basis vanuit het eerder genomen en inmiddels onherroepelijke Tracébesluit. Voor dat Tracébesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd welke is vervat in rapport “Akoestisch onderzoek TB/MER Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII)” d.d. 19 september 2014. Op basis van de uitkomsten van dit akoestisch onderzoek zijn maatregelen genomen en geluidproductieplafonds gewijzigd en vastgelegd. Daarmee is vastgelegd welke geluidsniveaus rond de N7 acceptabel worden geacht. Hieraan hebben partijen zich gecommitteerd en zijn verwachtingen in omgeving gewekt.

De wijziging van het Europaplein en Julianaplein volgt kort op het onherroepelijk worden van het Tracébesluit 2014 Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII). Voor het akoestisch onderzoek naar deze wijzigingen zijn de geluidsniveaus op woningniveau die voort- vloeien uit het Tracébesluit 2014 Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII) als uitgangspunt gehanteerd. Dat wil zeggen dat er bij het afwegen van maatregelen wordt gestreefd naar een ‘stand still’ ten opzichte van het Tracébesluit 2014 Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII) en dat die geluidniveaus als gevolg van de wijzigingen niet worden overschreden. Daarmee wordt recht gedaan aan verwachtingen die gewekt zijn met het Tracébesluit 2014 Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII). Tevens wordt hiermee voorkomen dat door het opdelen van de procedure in kleine stappen een in totaliteit ongunstiger geluidsituatie ontstaat.

In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het akoestisch onderzoek ter voorbereiding van het gewijzigd Tracébesluit Zuidelijke Ringweg fase 2 (ZRGII) in het kader van de wijziging van de rijksweg 7 en de A28.

De fysieke wijzigingen van de weg worden uitgevoerd tussen de volgende kilometreringen:
· rijksweg 7 van km 197.1 tot km 205.3 en de aansluiting met de N46;
· A28 van km 199.86 tot aan km 200.19 (Julianaplein).

Zelf opzoeken waar een hectometerpaaltje staat, klik dan op deze link:
http://www.hmpaal.nl/weg/A28/

Indeling van het rapport:

Het complete rapport van het akoestisch onderzoek bestaat uit dit hoofdrapport en twee bijbehorende deelrapporten (Deelrapport Algemeen*, Deelrapport Specifiek*).
(NB. de met een * aangeduide documenten zijn pdf-bestanden en, na aanklikken, kunt u ze wellicht terugvinden in uw downloadmap!)

Voor u ligt het hoofdrapport behorende bij Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2’, afgekort ZRGII. In dit rapport wordt het project ook aangeduid als Aanpak Ring Zuid, afgekort ARZ. Dit rapport bevat de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van het onderzoek. In dit hoofdrapport zijn belangrijke toetsresultaten en de benodigde besluitinformatie opgenomen.

Het “Deelrapport Akoestisch onderzoek op referentiepunten*” bevat gedetailleerde informatie over het onderzoek op de referentiepunten. (NB. de met een * aangeduide documenten zijn pdf-bestanden en, na aanklikken, kunt u ze wellicht terugvinden in uw downloadmap!)

In het deelrapport “Akoestisch onderzoek TB A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Deelrapport Algemeen” wordt meer in detail beschreven wat het wettelijk en beleidsmatige kader voor dit onderzoek is. In het vervolg van dit rapport wordt naar dit bijlagenrapport verwezen als het “Deelrapport Algemeen”. Dit deelrapport kan worden beschouwd als algemene naslaginformatie.

In het deelrapport “Akoestisch onderzoek TB A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Deelrapport Specifiek” zijn de invoergegevens voor het geluidsmodel gedetailleerd beschreven. Tevens wordt in dit deelrapport gedetailleerd (op adresniveau) ingegaan op de rekenresultaten en de doelmatigheidsafweging. In het vervolg van dit rapport wordt naar dit deelrapport verwezen als het “Deelrapport Specifiek”.

Wie hoort wat waar?

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een website gemaakt, waar men omgevingsgeluiden kan nabootsen, om te ervaren hoe het ” in het Echt”, zal klinken!

Uit: http://wiehoortwatwaar.nl/