Voorstel tot wijziging statuten

Statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 april 2014 heeft het bestuur aan de vergadering gevraagd of het gewenst c.q. “noodzakelijk” is om de statuten van de Vereniging Bewoners Canadalaan te wijzigen. De vergadering gehoord hebbende zal het bestuur zich beraden op een aanpassing van de tekst en vervolgens met een voorstel komen. Het gestelde in artikel 17 van de Statuten is daarbij van belang en is hieronder nog eens afzonderlijk afgedrukt.

Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van fusie en/of splitsing.