Verkeersbesluiten

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze besluiten vloeien voort uit het project “Veilige schoolomgeving Canadalaan” en omvatten het intrekken van diverse verkeersborden en –tekens, alsmede het aanbrengen of instellen van borden en tekens aan de Bezettingslaan, Canadalaan, Distributriestraat, Invasiestraat, en Laan van de Vrede.

"Julie-hekjes"
Niet iedereen heeft de veranderingen al opgemerkt...

Als motivering heeft het college aangegeven dat aan de Canadalaan in Groningen een drietal scholen zijn gevestigd, namelijk de Fiduciaschool, de W.A. van Lieflandschool en de Tamarisk, terwijl een groot deel van deze leerlingen per taxibusje wordt gebracht en opgehaald. Bovendien stelt het college dat deze scholen dicht bij elkaar zijn gelegen en relatief veel verkeer in een korte tijd aantrekken, waardoor tijdens de schoolspitsen chaotische en gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast merkt het college op dat er langdurig wordt geparkeerd, waardoor geen parkeercapaciteit aanwezig is om de taxibusjes, tijdens het halen en brengen van de kinderen, neer te zetten.

De Tamarisk aan de Canadalaan is een christelijke basisschool met leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Deze leerlingen komen te voet of per fiets of worden door hun ouders gebracht. De leerlingen van de Tamarisk worden niet gebracht en/of gehaald met taxibusjes.

De Fiduciaschool aan de Distributiestraat is een speciale school voor basisonderwijs en biedt onderwijs “op maat” aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze kinderen worden gebracht en gehaald met taxibusjes.

De W.A. van Lieflandschool, perceel Canadalaan 10 te Groningen, heeft, zoals het college wellicht zal kunnen weten, dit pand inmiddels verlaten. De gemeente Groningen heeft het pand reeds in gebruik gegeven aan Carex Groningen. De taxibusjes komen daar dus niet meer en het verkeersbesluit RO11.2668601 (parkeerverbodzone, bord E1zb/RVV 1990) lijkt daardoor door de tijd te zijn achterhaald en gebaseerd op onjuiste feiten.

De W.A. van Lieflandschool, gevestigd in perceel Canadalaan 8 te Groningen, huisvest totaal 24 leerlingen in de kleuterschoolleeftijd, die met slechts enkele taxibusjes worden gebracht en gehaald. Volgens verwachting zal de W.A. van Lieflandschool perceel Canadalaan 8 te Groningen nog slechts gedurende het komende schooljaar 2011-2012 gebruiken, waarna zij dit pand eveneens zal verlaten.

Vanaf begin 2009 heeft het bestuur van de Vereniging Bewoners Canadalaan zitting genomen in de projectgroep “Veilige schoolomgeving Canadalaan”, omdat de bewonersvereniging natuurlijk onmiddellijk het aanbod heeft aangegrepen om deel te nemen aan het overleg met vertegenwoordigers van de Tamarisk, de W.A. van Lieflandschool, de Fiduciaschool en de politie om plannen te ontwikkelen voor een verkeersveilige schoolomgeving, in het belang (veiligheid) van de (school-) kinderen in onze woonomgeving. Nadat wij de voorzitter en de leden van de projectgroep daar op hadden geattendeerd, werd eveneens een vertegenwoordiger van de roeivereniging Gyas uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Het moge duidelijk zijn dat de bewonersvereniging heeft geprobeerd om het standpunt van de leden te laten horen tijdens de besprekingen van de projectgroep en op de bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd.

Zoals uit de verslaglegging van de projectgroep moge blijken was de bewonersvereniging het oneens met tweerichtingsverkeer in de Bezettingslaan en pleitte zij voor tweerichtingsverkeer in de Laan van de Vrede, tussen de Paterswoldseweg en de Invasiestraat. Dit in combinatie met parkeerplaatsen op het huidige braakliggende stuk terrein bezijden de hoofdrijbaan van de Laan van de Vrede, tussen de Paterswoldseweg en de Invasiestraat. Hierdoor wordt de straat breder, waardoor auto’s elkaar kunnen passeren. Een vrijliggend fietspad bijlangs de Laan van de Vrede leek helaas onuitvoerbaar en een oplossing voor de meterslange trekker-met-oplegger van de roeivereniging Gyas is helaas ook nog steeds niet gevonden. Men rijdt voortdurend met het gevaarte over een verplicht fietspad tussen de Canadalaan en het botenhuis en dat is pas echt gevaarlijk!

Bovendien heeft de bewonersvereniging aangegeven dat, wanneer de Bezettingslaan in twee richtingen mogelijk wordt, de uitgang van de Bezettingslaan relatief dicht bij het kruispunt Paterswoldseweg is gesitueerd en dat het zicht beperkt is. Als tegenargument werd ingebracht dat de taxibusjes die via de Bezettingslaan rijden naar de W.A. van Lieflandschool aan de Canadalaan 10, dan ook weer via de Bezettingslaan de wijk zouden kunnen verlaten, hetgeen minder verkeersdrukte zou opleveren op de Canadalaan, tussen de Bezettingslaan en de Distributiestraat. Bovendien zou op de Canadalaan een parkeerverbod moeten worden ingesteld, tussen de Bezettingslaan en het Overwinningsplein, om de vele taxibusjes de gelegenheid te geven om voor de school te kunnen parkeren en om te kunnen keren. Zoals vermeldt heeft de W.A. van Lieflandschool deze locatie aan de Canadalaan 10 inmiddels verlaten en praten we over een inmiddels achterhaald gegeven.

Voor wat betreft de W.A. van Lieflandschool blijft dus over de locatie aan de Canadalaan 8 te Groningen. Onderdeel van het verkeersplan is het realiseren van vier taxistandplaatsen ter hoogte van Canadalaan 8. Hier komen echter slechts enkele taxi’s per dag om de kinderen te brengen en te halen en dit levert nauwelijks overlast op. Een speciale taxistandplaats (bord E5/RVV 1990) lijkt daarom erg “overdone”, zeker nu er een onderbord zal worden geplaatst met de tekst “ma-vr 08-16h”. Deze maatregel onttrekt daarmee gedurende de aangeduide tijdsperiode vier (4) volwaardige parkeerplaatsen aan de Canadalaan, terwijl er slechts 24 leerlingen aan het begin en het eind van de schooltijd eventjes moeten in- en uitstappen. De maatregel heeft trouwens ook niets te maken met de veiligheid rondom deze school, aangezien deze jongste (kleuterschoolleeftijd) kinderen, het college kan het ter plekke zelf komen bekijken, zitten “opgesloten” achter een twee meter hoog “bouwhek”, waardoor het meer heeft van een dependance van het Poortje, dan van een school voor speciaal onderwijs. Het gebouw lijdt aan achterstallig onderhoud en het zou het college van B&W sieren als zij zou besluiten om het vrijgekomen geld aan het opknappen van het gebouw te gaan besteden.

De wijze waarop de plannen zullen worden uitgevoerd heeft veel stof doen opwaaien bij de buurtbewoners. Tijdens de door de gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst op 17 november 2009 werden de eerste plannen gepresenteerd aan de omwonenden van de 4 scholen in de Canadalaan. De voorstellen bleken onbevredigend en in juni 2010 werd derhalve opnieuw een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd om de bevindingen met betrekking tot een eventuele wijziging van de verkeerscirculatie nogmaals voor te leggen. Slechts één opmerking, van nota bene een burger uit een andere wijk (Hoornsemeer), heeft geresulteerd in het besluit om vier taxistandplaatsen te realiseren ter hoogte van de W.A. van Lieflandschool (locatie Canadalaan 8), middels het plaatsen van bord E5 uit Bijlage 1 van het RVV 1990. Hoezo, belanghebbenden?

De uitkomst van de tweede bijeenkomst die door de gemeente Groningen werd georganiseerd was aanleiding tot het organiseren van een enquête in de zomervakantie, waarbij aan de bewoners werd gevraagd naar hun voorkeur voor de Bezettingslaan 2-richtingen of de Laan van de Vrede 2-richtingen. Er werden slechts enkele reacties gegeven en uiteindelijk zijn beide alternatieven, naar het schijnt, ter besluitvorming aan het college voorgelegd en heeft het college in het voorjaar van 2011 de plannen met betrekking tot de veilige schoolomgeving Canadalaan vastgesteld.

In een huis-aan-huis verspreid bericht heeft de gemeente Groningen inmiddels aangegeven dat naar verwachting in de zomervakantie (week 34/35-maandag 22 augustus 2011) met een aantal werkzaamheden zal worden begonnen.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Groningen bij de beoordeling van de voorstellen de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de genoemde scholen niet heeft meegewogen, aangezien zij directe gevolgen hebben voor de infrastructuur.

Inmiddels is al met de werkzaamheden gestart. De Julie-hekjes zijn helaas nog niet door iedereen opgemerkt.…