Veilige schoolomgeving

...ook in uw woonomgeving

Enige tijd geleden is de gemeente Groningen gestart met het project ‘veilige schoolomgevingen’.

Dit project moet bij ruim 50 basisscholen de omgeving, de entree van scholen en de belangrijkste school-thuisroutes verkeersveiliger maken.

De aanleiding: steeds meer klachten over de verkeerschaos tijdens de schoolspits. Zowel van ouders als van omwonenden.

Ook kon je merken dat schoolkinderen minder ‘zelfstandig mobiel’ werden: omdat ouders het niet veilig vinden brengen zij hun kind met de auto naar school. Daardoor wordt het drukker wordt met auto’s rondom de school, en wordt de situatie onveiliger voor kinderen. Een vicieuze cirkel.

Doelen

We willen met dit project bereiken dat elke verkeersdeelnemer in een schoolomgeving zijn rijgedrag aanpast. Dit doen we door een verkeersveilige inrichting van de schoolomgeving en door de scholen actief te laten zijn met verkeersonderwijs.

Alleen het verkeersveilig maken van de directe schoolomgeving is niet genoeg, het gaat ook om veilige routes van en naar de school. Alleen op de fiets of lopend naar school, dat betekent voor een kind op eigen benen staan. Door zo ervaring op te doen leren kinderen zich verantwoord gedragen in het verkeer.

Aanpak

Bij het project zijn we begonnen met scholen die zelf al actief waren met verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Tijdens het proces merkten we dat het nog beter is om scholen bij elkaar in de buurt tegelijk aan te pakken. Dan wordt een oplossing voor de ene school niet een probleem voor de andere school. En zo kan de buurt zich ook in een keer uitspreken over de aanpak.

Verkeersproblemen vragen om een gezamenlijke aanpak. Niet alleen stemmen we af met de verschillende afdelingen binnen de gemeente; we hebben ook intensief overleg met leerkrachten, (verkeers-)ouders, omwonenden en politie. Met elkaar proberen we tot een plan te komen.

Herkenbaarheid

Elke school is maatwerk. Maar uniformiteit en herkenbaarheid van een schoolomgeving zijn ook belangrijk. Dan kan ook een onbekende weggebruiker zien dat er een school in de buurt is. Daarom dezelfde gekleurde paaltjes en gekleurd asfalt bij oversteekplaatsen.

Daarnaast kijken we ook naar aanvullende maatregelen. Deze zijn onder meer gericht op:

* scheiding van snel – en langzaam verkeer
* reguleren van doorgaand autoverkeer
* reguleren van breng- en haalverkeer
* fietsen van wachtende ouders en scholieren
* stopverbod

Stopverbod

Een vast onderdeel van de maatregelen is het stopverbod bij de schoolingang. De gemeenteraad wil dat bij alle scholen omdat de veiligheid van kinderen vooropstaat. Dat stopverbod is een stevig uitgangspunt om het gewenste gedrag van ouders te stimuleren.

De politie controleert ook of iedereen zich eraan houdt. Bij het invoeren van het stopverbod kijken we wel hoe het anders kan, zodat ouders nog wel hun kind naar school kunnen brengen en de kinderen op een veilige manier de school kunnen bereiken.

Het project ‘Veilige schoolomgeving’ is ook van toepassing op de scholen, die gevestigd zijn aan de Canadalaan en de Distributiestraat, te weten de Tamarisk, De Fiduciaschool en de W.A. van Lieflandtschool.

Over deze locaties is al enkele keren overleg gevoerd tussen de gemeente, de scholen , de politie, Gyas en de bewonersvereniging Canadalaan.

Hierbij puntsgewijs wat uit het overleg is gekomen.

* er is een brief uitgegaan naar de taxibedrijven
* er zijn nieuwe voorstellen m.b.t. circulatie gemaakt

Hoewel een en ander niet gebaseerd is op harde feiten, lijkt het erop dat de overlast van taxibusjes minder is geworden. In de brief is aangegeven dat het stopverbod gedurende een korte periode (tijdens het brengen en halen) gedoogd wordt. Dat betekent eveneens dat de busjes elders moeten wachten. Alternatieven daarvoor zijn aangegeven.
De politie is voornemens te controleren op naleving van het stopverbod.

De gemeente heeft 2 voorstellen gemaakt voor een andere circulatie rond de Canadalaan.

De bewonersvereniging Canadalaan heeft enkele jaren geleden al contact gehad met de gemeente met betrekking tot de circulatie. Het voornaamste doel was om de verkeersdruk en de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken en de verkeersstromen (m.n. overlast taxibusjes) zo goed mogelijk af te wikkelen. Dit heeft tot op heden geen resultaat gehad.

Het project ‘Veilige schoolomgeving’ betrekt de veiligheid van de schoolkinderen in het plan. Dat vraagt om een ‘bredere blik’, omdat de veiligheid van de kinderen natuurlijk een belangrijk gegeven is.

Voorstel 2 heeft vanuit de scholen een voorkeur. Dit betekent éénrichtingsverkeer in de Canadalaan.
De taxibusjes kunnen op deze manier de leerlingen aan de goede zijde van de straat laten uitstappen. De busjes rijden vervolgens weer door de Distributiestraat om hun weg te vervolgen.
Voor de Tamarisk levert dit ook de meest veilige situatie op. De Tamarisk heeft veel leerlingen die op de fiets komen. Zij zijn gebaat met éénrichtingsverkeer voor auto’s.
De bewonersvereniging ziet liever dat de Laan van de Vrede tweerichtingen (met ca. 10 aparte parkeerplaatsen) wordt, evenals de Canadalaan (L.v. Vrede tot de Distributiestraat). Dit wordt in voorstel 1 voorgesteld. Echter tweerichtingsverkeer is niet mogelijk zonder infrastructurele maatregelen.

Aan het andere eind van de Canadalaan (bij het Overwinningsplein) wordt een soort keerlus als wenselijk gezien voor taxibusjes. Deze taxibusjes brengen en halen vooral kinderen van de W.A. van Lieflandschool. Op dit moment is er al een verbreding, echter er staan regelmatig auto’s geparkeerd, waardoor de draaicirkel kleiner wordt en het dus lastiger wordt om te keren. Bovendien is de ‘draaicirkel’ uiteindelijk veel kleiner genaakt, dan de bewonersvereniging oospronkelijk had aangegeven.

Voorstel 2 heeft ook een nadeel. De nabijgelegen roeivereniging Gyas wordt gedwongen met hun botenoplegger tegen de rijrichting in te rijden. Deze grote oplegger kan sommige bochten niet maken. Er zijn tevens buurtbewoners met grote caravans die deze bochten niet kunnen maken en derhalve tegen het verkeer in moeten rijden.

Aan tafel is deze keer ook roeivereniging Gyas vertegenwoordigd. De gemeente heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met Gyas. In het voorstel dat de vorige vergadering is besproken en als meest wenselijk werd geacht, moest een oplossing worden gezocht voor de grote botenwagen. Deze botenwagen kan veel bochten niet nemen in de wijk en is derhalve genoodzaakt tegen de rijrichting te rijden.

Het voorstel dat de vorige keer door alle partijen als wenselijk werd gezien, heeft de gemeente enigszins aangepast. Achterliggende gedachte was dat hiermee ook een acceptabele oplossing voor Gyas werd gecreëerd.

Dit nieuwe voorstel betekende wijzigingen in de Laan v.d. Vrede, Bezettingslaan en Canadalaan. Met name het tweerichtingsverkeer voor de Tamarisk wordt niet aanvaardbaar geacht.

Er blijkt nog een andere oplossing mogelijk te zijn.
Globaal houdt dat in:
* Bezettingslaan tweerichtingen
* Laan v.d. Vrede (tussen Invasiestraat en Canadalaan) éénrichting
* Canadalaan (tussen Laan v.d. Vrede en Distributiestraat) éénrichting

Voordelen:
* minder verkeer voor de Tamarisk
* taxibusjes halteren aan de goede kant van de weg
* Gyas hoeft niet tegen de richting te rijden
* taxibusjes die de locatie W.A. van Liefland aandoen (dichtst bij het
Overwinningsplein) kunnen heen en terug via de Bezettingslaan en hoeven derhalve niet door de Canadalaan
* taxibusjes die de tweede locatie van de W.A. van Lieflandschool bedienen, moeten via de Distributielaan wegrijden
* taxibusjes voor de Fiduciaschool kunnen via de Laan v.d. Vrede en de Canadalaan / Distributiestraat.

Daarnaast dient een definitieve oplossing gezocht te worden voor het stopverbod aan de Canadalaan. Momenteel komen de taxibusjes kort voordat de school uitgaat aanrijden en rijden vervolgens snel weer weg.

Afspraken:
* onderzoeken mogelijkheden voor tweerichtingen Bezettingslaan (rekening houdend met aantal invalideplaatsen) -> actie: gemeente
* oplossing voor stopverbod -> actie: gemeente
* bewonersavond organiseren sep/ okt -> actie: gemeente
* afstemming met andere ontwikkelingen in de wijk -> actie: gemeente

Naar aanleiding van het vorenstaande zijn de voorstellen met betrekking tot circulatie, herinrichting en taxivervoer nader uitgewerkt.
In het kort een overzicht van de maatregelen.

Aan de Canadalaan tegenover de Tamarisk:
– stopverbod opheffen
– stopverbod zijde Tamarisk handhaven en verlengen tot voorbij ingang richting fietsrekken (gaat ten koste van circa 2 parkeerplaatsen)
– 7 kort parkeerplekken (max. 10 minuten) creëren aan de zijde van de Fiduciaschool (deze kunnen zowel door de taxibusjes gebruikt worden als door ouders van de Tamarisk). De vraag is of het aantal uitgebreid kan worden.
– Juliehekjes plaatsen bij de diverse ingangen van de scholen

Van Lieflandlocatie (middenin Canadalaan)
– creëren van 4 kort parkeerplaatsen aan de zijde van de school
– parkeerverbod aan overzijde handhaven
– plaatsen van Juliehekjes bij de oversteek voor de ingang

Bezettingslaan
– rijrichting in 2 richtingen
– de aanwezige parkeerstrook verlengen (uitbreiden parkeercapaciteit) + realiseren nieuwe parkeerstrook aan zijde Paterswoldseweg. In verband met het 2-richtingsverkeer dient er zo minimaal mogelijk op de straat geparkeerd te worden, zodat de doorgang voldoende blijft. Daarom is het van belang om extra parkeercapaciteit te creëren en het parkeren op straat te ontmoedigen. In eerste instantie nog geen parkeerverbod instellen. Mocht de doorgang in de praktijk problematisch worden, kan alsnog een parkeerverbod ingesteld worden.

Van Lieflandlocatie bij Overwinningsplein
– de rijbaan ophogen tot hetzelfde niveau als de stoep (het plein vanaf het Overwinningsplein) wordt als het ware doorgetrokken richting de Bezettingslaan
– eventueel een parkeerzone instellen, zodat uitsluitend in de parkeervakken geparkeerd mag worden en de keerlus dus vrij blijft
– voor taxibusjes kort-parkeerplaatsen aanduiden

Gyas geeft aan dat ze de bochten kunnen halen met hun oplegger, mits er geen auto geparkeerd staat in de bocht. Wettelijk gezien mag er niet geparkeerd worden in de bocht. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt geadviseerd op dat moment de politie te bellen.
Met inrichting van de Bezettingslaan ervoor zorgen dat de parkeervakken zo dicht mogelijk naar de bocht (tot 5m) worden aangelegd, zodat het praktisch onmogelijk wordt gemaakt in de bocht te parkeren.

Kanttekening is dat inrichting Bezettingslaan en einde Canadalaan afhankelijk zijn van extra financiering.

Deze voorstellen worden gecommuniceerd met de omwonenden. Voorstel is om de buurt tussen Overwinningsplein – Paterswoldseweg – Laan vd Vrede uit te nodigen voor een informatie-bijeenkomst.

De gemeente neemt de organisatie op zich, maar wil graag dat ook afgevaardigden van de scholen aanwezig zijn bij deze avond.

Op 17 november 2009 werd de bijeenkomst georganiseerd in de Fiduciaschool.

Klik om naar het verslag te gaan van de bijeenkomst op17 november 2009.

De locatie is op dit moment nog onbekend. Mogelijk kan voor de informatie-bijeenkomst gebruik worden gemaakt van één van de schoolgebouwen.

Tijdens de reconstructie van het Overwinningsplein heeft de Vereniging Bewoners Canadalaan in het overleg met de gemeente meermalen aangegeven dat het, na de afsluiting van de Canadalaan met behulp van paaltjes, wenselijk was om de rijrichtingen in het achterliggende gebied aan te passen ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming. Het voorstel van destijds vindt u elders op deze website. Klik om het “actuele” voorstel te gaan.