Veilige schoolomgeving – Verslag informatiebijeenkomst 17 november 2009

Verslag Informatiebijeenkomst Canadalaan
17 november 2009

Algemeen
De gemeente is al geruime tijd bezig met het project ’veilige schoolomgeving’. We maken de entrees, de omgeving en de belangrijkste schoolthuisroutes van 50 basisscholen in de stad verkeersveilig.
Zo zijn we ook bezig met de scholen in de Canadalaan. In deze straat staan 4 scholen. Drie schoollocaties voor speciaal onderwijs en 1 reguliere basisschool. Deze schoolomgevingen kunnen we niet los van elkaar zien.

Problematiek
Aanleidingen om deze omgeving onder de loep te nemen waren onder meer:
• stopverboden die werden genegeerd door taxibusjes
• veel taxiverkeer
• chaotische situaties tijdens de schoolspitsen
• klachten uit de buurt
• ongewijzigde verkeerscirculatie na afsluiting van het Overwinningsplein
Deze problematiek heeft ertoe geleid dat we een werkgroep hebben ingesteld. In de
werkgroep zaten vertegenwoordigers van de scholen, politie, buurt en gemeente.
Samen met de werkgroep is een conceptplan ontwikkeld. Dit conceptplan is op 17 november 2009 gepresenteerd aan de buurtbewoners Canadalaan en omgeving.
In dit plan zijn enerzijds maatregelen opgenomen met betrekking tot een veilige
schoolomgeving en anderzijds een voorstel tot aanpassing van de verkeerscirculatie.

Vragen m.b.t. maatregelen schoolomgevingen
Is er bij de geplande oversteek tegenover de Tamarisk nog een uitstulping mogelijk, zodat kinderen meer zicht hebben op het verkeer?
De mogelijkheden ervan worden meegenomen in de verdere uitwerking

Waarom wordt geen zebra gemaakt?
Een zebra levert een soort schijnveiligheid op. In 30 km gebieden (ook wel verblijfsgebieden) is het gemeentelijke beleid om geen zebra’s bij te plaatsen.

Kan er m.b.t. kort parkeerplaatsen een tijdsvenster worden ingesteld?
Wij zijn niet voornemens om hier een tijdsvenster bij te plaatsen. Momenteel geldt hier een
parkeerverbod, waardoor men er nu ook al niet mag parkeren. Daarnaast streven we naar duidelijkheid.

Bij de W.A. van Lieflandschool worden 4 taxistandplaatsen voorzien. Twee vóór de drempel en twee na de drempel. Kunnen deze niet achter elkaar?
De mogelijkheden ervan worden meegenomen in de verdere uitwerking

Kan er straks nog worden geparkeerd aan het stuk Canadalaan (bij Overwinningsplein)?
Hier wordt de straat op één niveau gemaakt met de stoep. Tevens wordt een parkeerzone
aangeduid. Dit betekent dat er parkeervakken worden gemaakt, waar men dan ook in moet
parkeren. Aan de zijde van de woningen kunnen de bewoners blijven parkeren. Aan de zijde
van de school komen kort-parkeerplaatsen (max. 10 minuten). De parkeerzone is van belang om de keerlus vrij te houden zodat er gekeerd kan worden.

Vragen m.b.t. maatregelen verkeerscirculatie
In het kort wordt voorgesteld (de tekeningen zijn bijgevoegd):
• Bezettingslaan tweerichtingen;
• Laan v.d. Vrede (tussen Invasiestraat en Canadalaan) éénrichting;
• Canadalaan (tussen Laan v.d. Vrede en Distributiestraat) éénrichting;
• Invasiestraat (tussen Bezettingslaan en Rode Kruislaan) rijrichting omdraaien.

Dit voorstel tot aanpassing van de verkeerscirculatie leidde tot veel discussie.

Argumenten van de werkgroep om voor de Bezettingslaan tweerichtingen in te stellen zijn:
• Taxibusjes hebben een directe ontsluiting op de Paterswoldseweg en hoeven dus niet
langer de hele wijk door waardoor de overlast beperkt wordt;
• Gyas kan met hun botenoplegger dan legaal door de wijk rijden;
• Buurtbewoners hebben een extra mogelijkheid te wijk uit te rijden.

Omdat de Bezettingslaan niet breed genoeg is en er nu aan beide zijden van de weg wordt
geparkeerd, wordt voorgesteld het parkeren zoveel mogelijk aan één zijde te concentreren.
Om dit te stimuleren worden er extra parkeervakken gemaakt aan de zuidzijde van de straat. In dat geval is het mogelijk dat auto’s elkaar kunnen passeren in twee richtingen.
Waarom wordt de Laan van de Vrede (tussen Paterswoldseweg en Invasiestraat) niet
tweerichtingen? Wanneer de huidige parkeerplaatsen worden verplaatst naar de groenstrook er tegenover, wordt de weg breder. Er is dan voldoende ruimte om in twee richtingen te passeren.

De Laan van de Vrede is een belangrijke route voor fietsers. Omdat we het fietsgebruik
willen stimuleren en de veiligheid dus willen bevorderen, is er bewust voor gekozen om de
Laan van de Vrede als éénrichtingsweg te behouden. Desondanks zullen de mogelijkheden ervan worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Kan de Bezettingslaan ook worden verbreed, zodat voldoende ruimte wordt gecreëerd om
elkaar te passeren in twee richtingen?
In een verblijfsgebied is de doorstroming van onder geschikt belang. Men mag hooguit 30
km/u rijden. De gemeente is tevens van mening dat hoe breder de weg wordt gemaakt, hoe minder obstakels, hoe harder er wordt gereden. De mogelijkheden worden evenwel nader onderzocht in de verdere uitwerking.

Is het mogelijk aan de overzijde van de Bezettingslaan (niet aan de huizenkant) schuin
parkeerplaatsen te maken?
Schuin parkeren heeft vooral zin in straten waar éénrichtingsverkeer is ingesteld. In het
voorstel staat deze straat als tweerichtingsstraat opgenomen en is schuin parkeren daarom minder geschikt. Ook deze mogelijkheden zullen nader worden onderzocht in de verdere uitwerking.

Kunnen de paaltjes bij het Overwinningsplein worden weggehaald?
Dit is niet mogelijk. De kans op sluipverkeer neemt hierdoor toe.

Is overwogen om een parkeercirkel in de groenstrook aan de Canadalaan te maken tussen de W.A. van Lieflandschool en de Tamarisk? In Haren bij het Doveninstituut werkt dit goed.
Dit is niet overwogen. De groenstrook heeft als bestemming ook groenstrook te blijven.
Wanneer men dit wil veranderen, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Samenvatttend
De aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde maatregelen met betrekking tot veilige schoolomgevingen. De voorgestelde verkeerscirculatie leverde veel discussie op. Aanwezigen vrezen vooral dat bij wijziging van de Bezettingslaan de intensiteit van het verkeer toeneemt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat er niet voldoende ruimte is om elkaar te passeren (in geval van tweerichtingsverkeer). Gevraagd is of de werkgroep nog eens in overweging wil nemen om de Laan van de Vrede (tussen Paterswoldseweg en Invasiestraat) tweerichtingen te maken.

Verdere traject
De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken voor maatregelen die betrekking hebben op zowel de Bezettingslaan als de Laan van de Vrede. Vervolgens wordt een nieuwe afspraak met de werkgroep gepland om de alternatieven te bespreken.

Het streven is in januari 2010 een nieuwe informatiebijeenkomst te plannen voor bewoners.