Ledenvergadering 2015

Op 25 maart 2015 houdt de vereniging de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het schoolgebouw Canadalaan 8, aanvang 20.00 uur. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken/mededelingen 3. Vorig verslag d.d. 2 april 2014 4. Financieel overzicht 5. Verslag kascommissie 6. Vaststelling contributie 7. Voorstel statutenwijziging …

Voorstel tot wijziging statuten

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 april 2014 heeft het bestuur aan de vergadering gevraagd of het gewenst c.q. “noodzakelijk” is om de statuten van de Vereniging Bewoners Canadalaan te wijzigen. De vergadering gehoord hebbende zal het bestuur zich beraden op een aanpassing van de tekst en vervolgens met …