Ledenvergadering 2015

Op 25 maart 2015 houdt de vereniging de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het schoolgebouw Canadalaan 8, aanvang 20.00 uur. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken/mededelingen 3. Vorig verslag d.d. 2 april 2014 4. Financieel overzicht 5. Verslag kascommissie 6. Vaststelling contributie 7. Voorstel statutenwijziging …