STADSPARK NATUURLIJK!

De actiegroep Stadspark Natuurlijk! is in oktober 2020 opgericht door omwonenden en bezoekers van het Stadspark. De actiegroep wil tegenwicht bieden aan de voortvarende plannen die de gemeente onder aanvoering van wethouder Chakor van GroenLinks heeft om van het groene, rustige Stadspark een lawaaierig evenementenpark te maken. Dat gebeurt weliswaar onder het motto ʻHet Stadspark is voor álle Stadjers’, maar als de plannen doorgaan, zal in het zomerseizoen de rust in het park vrijwel verdwenen zijn. Gewone bezoekers kunnen minder vaak van het park gebruikmaken omdat voor en tijdens evenementen bepaalde delen worden afgesloten en omwonenden kunnen geen weekend meer rustig in hun huis of tuin zitten. De twee brieven waarmee de wethouder zich rechtstreeks tot de omwonenden heeft gericht, bevatten tegenstrijdige boodschappen. Aan de ene kant schrijft ze dat er niets zal veranderen, aan de andere kant wil de wethouder op de Drafbaan meer grootschalige evenementen mogelijk maken en heeft de gemeente de eindtijd voor enkele evenementen op de Drafbaan verruimd naar 02.00 uur. Ook wil men in de rest van het park nog eens 12 extra geluidsdagen toestaan. Over de ligging van de Drafbaan te midden van woonwijken en groene natuur wordt niet gesproken. Over voorkoming of bestrijding van de huidige én de extra te verwachten overlast en over de gevolgen ervan voor de natuur van het Stadspark vrijwel geen woord.

Stadspark Natuurlijk! wil dat er in de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark meer rekening wordt gehouden met omwonenden en reguliere bezoekers van het Stadspark. Het streven is:

  • Vermindering van het aantal geluidsdagen in het gehele Stadspark naar minder dan 12 en zeker geen uitbreiding; Eindtijden van evenementen niet later dan 23.00 uur.
  • Verlaging van het maximum toegestane aantal decibellen per evenement, ook wat betreft de overlast door het laagfrequente geluid (bastonen);
  • Voorkoming en beperking van schade aan flora en fauna in het Stadspark;
  • Luidruchtige evenementen mogen niet niet ten koste gaan van de gewone, kleinschalige recreatie in het Stadspark;
  • Actief en voldoende toezicht tijdens en na evenementen ter voorkoming van zwerfafval, vandalisme en overlast in het park en de aangrenzende wijken.
  • Betere klachtenafhandeling, betere bestrijding van geluids- en andere overlast; financiële onderbouwing voor het afdoende bestrijden van overlast in de evenementenbegroting; instelling van een onafhankelijk onderzoek naar overlast door evenementen.
  • Instelling van een ʻStadsparkcommissie’, waarin omwonenden en natuurliefhebbers zitting hebben, die voor betere communicatie en meer transparantie moet zorgen aangaande activiteiten, evenementen en onderhoud van het park.

TOT NU TOE:

Wat heeft Stadspark Natuurlijk! tot nu toe gedaan?

  • De wethouder via twee Open brieven opgeroepen meer rekening te houden met omwonenden en natuurliefhebbers.
  • Contact gezocht met de media en de gemeenteraad; bij twee gemeenteraadsvergaderingen ingesproken en de politieke partijen aangeschreven met onze visie.
  • Een begin gemaakt met een inventarisatie van klachten over overlast door evenementen en waardering van het Stadspark; de eerste resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan gemeenteraadsleden op 25 november tijdens een locatiebezoek aan het Stadspark, om concreet te laten zien wat meer reuring in het park voor de omgeving betekent.

De vrolijk gekleurde sheet met als kop 36 geluidsdagen geeft aan hoe de geluidsgolven met het aantal decibellen zich verspreiden volgens de gegevens uit het bestemmingsplan. De in tekstballonnen weergegeven citaten komen uit de inventarisatie van de klachten en geven aan wat de overlast voor gevolgen heeft op de directe leefomgeving en voor het eigen sociale leven van de respondenten:

Op de sheet met als kop Samenvatting van resultaten geven de weergegeven citaten uit het onderzoek aan wat de overlast voor gevolgen heeft op de directe leefomgeving en voor het eigen sociale leven van de respondenten.

 

Op 3 februari 2021 heeft de actiegroep Stadspark Natuurlijk! de omwonenden bijgepraat via onderstaande flyer:

(bron: website Stadspark Natuurlijk!)