Speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’

Het speelruimteplan “Speels Corpus den Hoorn” is op woensdag 23 september 2009 door het college van B&W vrij gegeven voor inspraak.

Op woensdag 30 september 2009 is een advertentie geplaatst in de Gezinsbode. Vanaf die dag kon iedereen reageren op het plan.
Meer info: zie tekst onderstaande advertentie uit de Gezinsbode en de digitale versie van het Speelruimteplan

Groninger Gezinsbode – Verplichte Mededelingen OCSW
Plaatsing: woensdag 30 september 2009
(Balkje: Inspraak)
Speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen maakt bekend:

dat hij in zijn vergadering van 22 september 2009 besloten heeft het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ vrij te geven voor inspraak.

Het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ ligt vanaf vandaag voor iedereen gedurende vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op maandag van 13.00 tot 16.00 uur; dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur; en op donderdag ook van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ is ook op te vragen bij de dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, Europaweg 8 te Groningen op werkdagen van 9.00-17.00 uur (tel. 050-3676266 / d.brouns@ocsw.groningen.nl). Het is tevens te vinden op internet via de website www.groningen.nl/sport-en-vrije-tijd

U kunt tot en met 28 oktober 2009 gebruik maken van de inspraakmogelijkheid conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, door een schriftelijke reactie te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. G.Tacken, Dienst OCSW, Postbus 268, 9700 AG Groningen.

Na definitieve vaststelling van het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ door het college van burgemeester en wethouders van Groningen zal het in uitvoering worden genomen.

Groningen, 30 september 2009.

De komende tijd gaan we met de werkgroepen verder met de uitwerking van de diverse projecten. De uitvoering start na de definitieve besluitvorming (planning november 2009).

Jullie zijn betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van de plannen in jullie directe woomomgeving- verbetering speelruimte/ speelplekken groenstrook Canadalaan en Invasiestraat.

De plannen ter verbetering van het huidige sport en speelveld naast de Tamarisk is verder uitgewerkt en willen we graag zsm na de besluitvorming gaan uitvoeren.

Dit plan willen we graag met jullie bespreken en nodigen jullie daarom uit voor een bijeenkomst 15 oktober van 16.30-17.30 uur vergaderruimte in de Immanuelkerk

ONTWIKKELINGEN:

Op 13 november 2008 is een avond worden gehouden, waar de bewoners hun mening werd gevraagd over de speelplek-voorzieningen voor de jeugd. Deze voorzieningen zullen mogelijk onderdeel gaan worden van het te realiseren kaderplan.

VERVOLG:

DONDERDAG 28 MEI 2009 – AANVANG: 20.00 UUR

Bijeenkomst “Spelen in het kwadrant Noord-Oost (van Corpus den Hoorn)”
Locatie: Tamarisk, Canadalaan 2

De startbijeenkomst was op 13 november 2008.

Waarom?
Er is budget beschikbaar voor Corpus den Hoorn, waarmee speelplaatsen voor kinderen en/of jongeren kunnen worden gerealiseerd en/of aangepast.

Voorbeelden:
Basketbalveldje, voetbalkooi, jeugdhoek, klimrek, etc voor kleuters, peuters en jongeren in de leeftijd van 8 tot 88.

Vervolg:
Op 16 januari 2009, 12 maart 2009, 28 mei 2009 en op 15 oktober 2009 zijn de vervolgbijeenkomsten geweest.
Aan de aanwezigen is gevraagd welke wensen en behoeften er leven in onze wijk. Er is specifiek gesproken over de speelplaatsen bij de scholen en over het speelterrein aan het begin van de Canadalaan. Er zijn ideeën geopperd om de speelgelegenheden op de schoolpleinen in de straat ook toegankelijk te maken voor kinderen uit de buurt. Daarnaast is over de speelplaats aan het begin van de Canadalaan gezegd, dat het goed ingericht zou moeten worden voor, met name de wat oudere kinderen, die al goed zonder direct toezicht kunnen.
Het aanbod zou dan ook op die leeftijdsgroep afgestemd moeten worden.

UW INBRENG is NOODZAKELIJK:
De gemeente wil met zoveel mogelijk bewoners van het Noord-Oost kwadrant in gesprek, om de voorstellen te kunnen verwerken in het kaderplan.
(zie ook: https://canadalaan.nl/Kaderplan Corpus den Hoorn)

De laatste bijeenkomst was gepland op donderdag 15 oktober mei 2009, tussen 16.30 uur en 17.30 uur.
Bent u betrokken bent bij de ontwikkelingen in uw woonomgeving, dan bent u welkom.

De avonden staan onder leiding van Mariëlle Reneman, locatiemanager van de Vensterschool Stadspark en Hoornse Wijken. Tel. 06 – 52098287, email: m.reneman@ocsw.groningen.nl

Het speelruimteplan Corpus den Hoorn is in december 2009 door het college van B&W vastgesteld. Diverse projecten om de speelplekken en speelruimte voor de jeugd in de wijk te verbeteren, gaat de gemeente in de komende jaren uitvoeren. U kunt hierbij denken aan o.a. verbetering en openstelling van de speelplek van de openbare school de Triangel en het speelveld achter de Refaja kerk.

De komende weken wordt het bestaande sport en speelveld aan de Canadalaan,  naast de basisschool de Tamarisk, heringericht. Dat betekent dat er een multifunctioneel sportveld wordt gerealiseerd. Hier kan bv. voetbal, basketbal en volleybal op gespeeld worden. Ook worden er nieuwe speelvoorzieningen geplaatst voor diverse leeftijdsgroepen. Bij deze speelvoorzieningen worden er een aantal bankjes geplaatst voor passanten, ouders en wijkbewoners.

Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden. De kaart  waarop u kunt zien welke maatregelen worden uitgevoerd is bijgevoegd.

De werkzaamheden beginnen in de week van 29 maart a.s. We verwachten de werkzaamheden voor 30 mei a.s. te kunnen afronden.

Feestelijke opening

Een groep bewoners en betrokken instellingen willen de nieuwe speelplek feestelijk openen. Als u ideeën heeft of mee wilt werken kunt u contact opnemen met Janina Schnieders van stichting Stiel, , telefoonnummer 06-28538615.

De feestelijke officiële opening zal plaatsvinden op 24 juni. Bericht hierover volgt!

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Stiekema, projectleider Spelen bij Stadsbeheer van de gemeente Groningen telefoonnummer 050-367 89 10.

LAATSTE NIEUWS 22 MAART 2010:

De gemeente heeft besloten om het project gedeeltelijk uit te voeren. Uitgevoerd zal worden:

Deel 1:

speelterrein naast de Tamarisk en grasveld Invasiestraat

Planning:

Planning is afhankelijk van weersinvloeden en leveranties en ziet er als volgt uit:

Week 12 Verwijderen bestaande speelvoorzieningen en grondwerk fa De Wilde

Week 13 Straatwerk fa De Wilde

Week 14 Plaatsen sportvoorziening fa. Stedon

Week 19 Plaatsen speelvoorzieningen fa Velopa Omniplay

Week 20 Aanbrengen kunstgras fa Velopa Omniplay

Week 21 Afwerken terrein (inzaaien e.d. )

Week ????? opening

Uit het project zijn gehaald:

Deel 2:

groenstroken aan de Canadalaan

Deel 2 zal worden uitgevoerd als onderdeel van het Kaderplan Corpus den Hoorn

en

Deel 3:

speelplek op het Overwinningsplein

Deel 3 zal apart worden bekeken

Het bestuur van de Vereniging Bewoners Canadalaan