Speelruimteplan INSPRAAK

Speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen maakt bekend:

dat hij in zijn vergadering van 22 september 2009 besloten heeft het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ vrij te geven voor inspraak.

Het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ ligt vanaf vandaag 30 september 2009 voor iedereen gedurende vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op maandag van 13.00 tot 16.00 uur; dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur; en op donderdag ook van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ is ook op te vragen bij de dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, Europaweg 8 te Groningen op werkdagen van 9.00-17.00 uur (tel. 050-3676266 / d.brouns@ocsw.groningen.nl). Het is tevens te vinden op internet via de website www.groningen.nl/sport-en-vrije-tijd

U kunt tot en met 28 oktober 2009 gebruik maken van de inspraakmogelijkheid conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, door een schriftelijke reactie te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. G.Tacken, Dienst OCSW, Postbus 268, 9700 AG Groningen.

Na definitieve vaststelling van het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ door het college van burgemeester en wethouders van Groningen zal het in uitvoering worden genomen.

Groningen, 30 september 2009.

Het bestuur van de Vereniging Bewoners Canadalaan heeft bedenkingen met betrekking tot de door het college vastgestelde nota, inhoudende het Speelruimteplan Corpus den Hoorn 2009-2012 “Speels Corpus den Hoorn”.  Het bestuur zal haar bedenkingen derhalve kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

De bedenkingen:

In sterke samenhang met het wijkvernieuwingsplan Corpus den Hoorn 2002 werd in opdracht van de afdeling Ruimtelijke plannen van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen het Kaderplan Corpus den Hoorn in 2003 opgesteld. Door het “assenkruis” Paterswoldseweg (noord-zuid) en de Laan van de Vrijheid (oost-west) wordt de wijk opgedeeld in een viertal kwadranten die door de stedebouwkundige invullingen een geheel eigen karakter hebben.

Het noordoost kwadrant komt nagenoeg overeen met het gebied dat genoemd is in de statuten van de “Vereniging Bewoners Canadalaan”. Reden om extra aandacht te besteden aan de plannen die betrekking hebben op dit genoemde kwadrant.

Het noordoost kwadrant bevat een vijftal locaties, t.w.

1. speelveld tussen de Tamarisk, Gyas en de A7

2. grasstrook tussen het gymlokaal en de Van Lieflandtschool op nummer 8

3. grasstrook tussen de Van Lieflandtschool op nummer 8 en nummer 12

4. Overwinningsplein op P-plaats t.o. bakkerij Rozenveld

5. grasstrook tussen de flats aan de Invasiestraat, t.o. de Distributiestraat

Zoals uit de nota blijkt, heeft de projectgroep bewoners van de vier kwadranten uit Corpus den Hoorn gemobiliseerd om mee te denken en mee te praten.

Na de startbijeenkomst op 13 november 2008 volgden nog eens een viertal bijeenkomsten, waarbij het speelruimteplan, als onderdeel van het Kaderplan Corpus den Hoorn, “globaal” aan de orde kwam. Op de laatste bijeenkomst op 15 oktober 2009 in de Immanuelkerk werd zelfs alleen maar gesproken over de locatie tussen de Tamarisk, Gyas en de A7. Opgemerkt dient te worden dat de aanwezige bewoners enthousiast waren over de genoemde plannen voor deze locatie, nummer 1 (in het speelruimteplan genoemd: locatie geel, pag. 11).

Zoals vermeld zijn de overige locaties 2 t/m 5 tot op heden slechts “globaal” aan de orde geweest. De meningen van de deelnemers lagen soms nog ver uiteen over de invulling van die overige locaties. Tot op heden werd door de projectleider/leden bijvoorbeeld onvoldoende duidelijkheid verschaft over het eventueel aanleggen van een vijver (met gevaar voor kleine kinderen!) en heuvel met glijbaan, het plaatsen van doelpalen, hekken en een haag en het al dan niet (opnieuw) draineren van de grasvelden. De vraag wat allemaal valt onder het begrip “natuurlijk spelen” is ons inziens nog onvoldoende beantwoord.

Met betrekking tot de locatie 4, op het Overwinningsplein, ontbreekt nog voldoende duidelijkheid over de invulling van het gebied tegenover bakkerij Rozenveld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de heer Rozenveld uiteindelijk na 10 jaar een terrasvergunning heeft gekregen. Locatie 4 komt pal tegenover zijn zaak en mede hierdoor lijkt nader overleg gewenst.

Helaas hebben het bestuur moeten constateren dat de gemeente heeft gemeend om nog tijdens het (nog niet afgeronde) overleg van de bewoners te eisen om met het gehele plan in te stemmen of om voor 29 oktober 2009 schriftelijk gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid conform de algemene inspraakverordening Groningen (2005).

Hoewel de gesprekken met de bewoners nog gaande waren, de laatst gehouden vergadering was immers op 15 oktober 2009, schetste het “onze” verbazing dat de formele inspraak tegelijkertijd  werd gestart op 1 oktober 2009 en sluit op 28 oktober 2009. Hierdoor komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ons inziens, enigszins in het gedrang.

Natuurlijk willen de bewoners in gesprek blijven met de vertegenwoordigers van de gemeente. Daarom is ook een voorstel gedaan om de termijn te verschuiven naar 1 januari 2010 (zodat alle 5 locaties zouden kunnen zijn besproken). Dit bleek helaas niet mogelijk.

De toezegging van de projectleider: “verdere detaillering wordt in nauw overleg met de betrokkenen, die in het voortraject ook bij de plannen betrokken zijn geweest, bij de uitwerking van de plannen betrokken”, om na het definitieve besluit in december 2009, in goed overleg met de bewoners tot een oplossing te komen, lijkt niet het meest voor de hand liggend en mist iedere juridische grond. Deze toezegging geeft geen enkele garantie dat de plannen daadwerkelijk naar wens van de bewoners zullen worden uitgevoerd.

Het bestuur wil echter nadrukkelijk stellen dat de besprekingen overigens tot dusver goed zijn verlopen. De projectleider/leden zijn enthousiast en wekken vertrouwen. Het bestuur van de Vereniging Bewoners Canadalaan is echter van oordeel dat zij niet anders kan dan schriftelijk ernstige bedenkingen uit te spreken tegen de plannen voor de overige locaties in het noordoost kwadrant. Uitgezonderd de eerdergenoemde locatie “geel”. Het bestuur spreekt tegelijkertijd de hoop uit dat de besprekingen over de locaties 2 t/m 5 op korte termijn in goed overleg zullen worden voortgezet.

LAATSTE NIEUWS 22 MAART 2010:

De gemeente heeft besloten om het project gedeeltelijk uit te voeren. Uitgevoerd zal worden:

Deel 1:

speelterrein naast de Tamarisk en grasveld Invasiestraat

Planning:

Planning is afhankelijk van weersinvloeden en leveranties en ziet er als volgt uit:

Week 12 Verwijderen bestaande speelvoorzieningen en grondwerk fa De Wilde

Week 13 Straatwerk fa De Wilde

Week 14 Plaatsen sportvoorziening fa. Stedon

Week 19 Plaatsen speelvoorzieningen fa Velopa Omniplay

Week 20 Aanbrengen kunstgras fa Velopa Omniplay

Week 21 Afwerken terrein (inzaaien e.d. )

Week ????? opening

Uit het project zijn gehaald:

Deel 2:

groenstroken aan de Canadalaan

Deel 2 zal worden uitgevoerd als onderdeel van het Kaderplan Corpus den Hoorn

en

Deel 3:

speelplek op het Overwinningsplein

Deel 3 zal apart worden bekeken