Lokaal akkoord 2007-2016

Verslag Lokaal Akkoord Corpus den Hoorn

14 maart 2007

Aanwezig:       Ongeveer 30  bewoners en diverse vertegenwoordigers van instellingen, corporaties en gemeente.

Presentatie:    Peter Hillenga, directeur De Huismeesters en Bert Eillert, ROEZ, Stadsdeelsecretaris Zuid

Plaats:            Buurt Speeltuin Vereniging Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2.

Bijeenkomst:   informatieavond / aftrap van gemeente én corporaties over het Nieuw Lokaal Akkoord waarin onder het motto “WERKEN AAN WONEN” wijkbewoners nadrukkelijk gevraagd worden hún ideeën voor investeringen in hún wijk(vernieuwingsgebied) aan te leveren.

Opening:         Bert Eillert heet iedereen welkom.

Presentatie Peter Hillenga

Hij geeft aan dat het Lokaal Akkoord (LA)

–          de samenwerking tussen 5 corporaties en de gemeente Groningen is

–          het een periode beslaat van 10 jaar, tot en met 2016.

De kern van het akkoord is

–          meer en sneller bouwen ( 800 woningen p/jr)

–          extra investeren in leefbaarheid, sociaal programma, veiligheid, “zorgen voor morgen”

( € 20 miljoen in de eerste 4 jaar)

–          vertrouwen in de buurt (= samenwerken met buurtbewoners om met hen naar oplossingen en verbeteringen te zoeken)

–          aandacht voor o.a. duurzaamheid, ouderen, kwetsbare groepen.

Woningbouwprogramma  2007 – 2016 ziet er als volgt uit

– nieuwbouw corporaties   8000 (sociale huur 3500 en in wijkvern.wijken 5000)

– sloop tussen                   3000 en 4000

– verkoop                          2500

– renovatie                         3000.

Instrumenten om de kernpunten uit het LA te bereiken

–          samenwerking met de buurt (wijkkaders, plan- kerngroepen, Heel de Buurt teams) gebruik makend van bestaande kaders

–          wijkteam (bestaande uit professionals van corporaties en gemeente en mogelijk aangevuld met ..)

–          een wijkperspectief opstellen waaruit de stand van zaken en de gewenste richting voor de wijk komt te staan

–          er is een wijkbudget, komend uit de € 20 die dus totaal voor 14 wijken beschikbaar is

–          de wijk zal via wijkbijeenkomsten bevraagd en geïnformeerd worden.

Tot slot geeft Peter Hillenga aan dat er met de Nieuw Lokaal Akkoord extra kansen zijn voor Corpus den Hoorn, dat het een extra inspanning van alle partijen vraagt maar dat het sámen werken en sámen ontwikkelen bij succesvolle resultaten versterkt doorgezet zal worden na 2010. Voor het wijkbudget voor Corpus den Hoorn wordt €2,1 miljoen begroot voor de eerste 4 jaar.

Presentatie Bert Eillert

Hij schetst een paar cijfers:

–          bevolkingssamenstelling: aantal inwoners 4073 – waarvan het aandeel kinderen en jong volwassenen tot 35 jaar, lager is dan het stedelijk gemiddelde. Ouderen wonen er veel meer dan het stedelijk gemiddelde, van 65 tot 80 jaar zelfs 3x meer en ouder dan 80 jaar zelfs 4x boven het stedelijk gemiddelde. De helft van de bewoners in Corpus den Hoorn is 65+ !

–          huishoudens: veel jonge singels en weinig 2-ouder gezinnen

–          2224 woningen: 50% portiek, 35% galerij en 13% rijwoningen.

Op basis van o.a. dit soort gegevens zijn corporaties en gemeente in Corpus ruim10 jaar geleden begonnen met  het ontwikkelen van plannen voor wijkvernieuwing. Vanuit de nu bestaande situatie in Corpus zijn de belangrijkste punten van hun toekomst visie:

–          wijkvernieuwing versneld afronden; naast de projecten Laan vd Vrijheid, Flexwoningen Hippocrateslaan fase 1 en 2 en Overwinningsplein ook sloop en nieuwbouw  4stempels Boerhaave / Pasteurlaan en realisering school, kinderopvang en buurtvoorzieningen + appartementen in de Semmelweis strook

–          daarin een gevarieerd aanbod van woningen realiseren

–          en een goede mix van sociale en fysieke maatregelen treffen

–          met aandacht voor individuele problematiek én jongeren.

Wijkperspectief

Er komt een wijkperspectief, gevoed met punten die door bewoners worden ingebracht. Bij het nog definitief te formuleren wijkperspectief gelden zaken als:

–          betaalbaarheid

–          sociaal plan wijkvernieuwing

–          duurzaamheid en innovatie dus met aandacht voor energieverbruik, binnen- en buitenklimaat, milieubelasting bij bouw en sloop

–          bewonersparticipatie

–          veiligheid en overlast

–          ouderen,  “zorgen voor morgen”

–          kwetsbare groepen

–          woonruimte verdeling

–          beheer woonomgeving.

De organisatie in de wijk. Om handen en voeten te geven aan de uitvoering heeft het Bestuurlijk Overleg (B.O.), gemeentebestuur en corporatiebesturen de volgende instrumenten ingesteld voor de wijkvernieuwingswijken:

 • wijkteams (medewerkers van gemeente en corporaties eventueel aangevuld met “wijkspecialisten”) Zij hebben nauw contact met wijkbewoners om noodzakelijk geachte maatregelen te inventariseren en voor te leggen aan het B.O.
 • wijkperspectief (beeld van de wijk op basis waarvan maatregelen getroffen worden)
 • wijkbudget (het voor de wijk bestemde bedrag waaruit de maatregelen betaald moeten worden)

Dit zijn ondersteunende instrumenten bij de hoofdpijlers van de wijkvernieuwing:

 • FYSIEK

–          woningbouw – woonomgeving – verkeer – (winkel)voorzieningen

 • SOCIAAL

–          onderwijs – accommodaties en spelen (kinds / jongeren) – participatie / integratie – kwetsbare groepen – gezonde leefstijl – sociale activering

 • VEILIGHEID

–          algemene objectieve veiligheid – inbraakpreventie – buurtconciërges – aanpak overlast – handhaving.

Daar is bij gekomen het programma ZORGEN VOOR MORGEN met o.a.:

–          aanpassingen openbare ruimte

–          opzetten en in stand houden signaleringstructuur

–          exploiteren steun- en informatiepunt

–          uitvoeren huisbezoek 75+

Als slot van zijn presentatie geeft Eillert een 10-tal punten uit de Leefbaarheidenquête 2006. Deze trendrapportage verschijnt binnenkort en geeft een representatief beeld. Geënqueteerden uit Corpus zijn:

–          tevreden over het winkelaanbod

–          minder tevreden over speel- en jongerenvoorzieningen

–          kwaliteit van de woning positiever dan 2 jaar gelden

–          de sociale samenhang is kwetsbaar

–          medeverantwoordelijkheid voor de buurt neemt toe

–          verhuisgeneigdheid is aan het afnemen

–          oordeel over het wonen in een prettige buurt neemt toe

–          verloedering in de vorm van graffiti en vernielingen neemt iets toe

–          dit geldt in geringe mate ook voor overlast

–          hoewel de veiligheidssituatie niet veranderd is, is het gevoel van veiligheid iets verminderd.

Na de presentatie wordt er tijd ingeruimd voor:

Zuidwester

Het eerste exemplaar van de Zuidwester wordt door Dick Baauw van de Wijkraad overhandigd aan wethouder José van Schie. De krant zal in de wijk Corpus den Hoorn huis aan huis bezorgd worden.

Wijkinternetcafé

Presentatie van de nieuwe website van Corpus den Hoorn. Wethouder José van Schie opent de nieuwe website. Op deze vernieuwde site is informatie te vinden over de wijk. Ideeën kunnen onder andere worden aangeleverd bij de buurtconciërge in het kantoor van STIP aan de Kochstraat 3.

PAUZE

De opsomming van goede en minder goede punten uit de Leefbaarheidenquête 2006 is de leidraad voor het wensenlijstje / ideeën van de bewoners welke door wethouder José van Schie en Peter Hillenga worden “opgehaald”. Assistentie wordt verleend door wethouder Frank de Vries en Henk Raatjes (directeur Vastgoed Nijestee).

In cursief staan reacties en/of voornemens.

Ideeën

–          Horeca wordt gemist.

–          Kwaliteit van de woningen moet omhoog. De corporaties zijn hard bezig met de wijkvernieuwing. Alle nieuwe woningen zullen aan het nieuwste bouwbesluit voldoen. Verder hebben drie flats van Nijestee groot onderhoud gehad en de vierde flat staat op de planning waarna deze weer voldoen aan de eisen.

–          Sportgelegenheid voor vrouwen. Er is een vrouwen zwemgroep bij de sportschool.

–          Parkeersituatie verbeteren. Veel auto’s op straat, vooral ook van omliggende bedrijven waar het betaald parkeren is. Bij nieuwbouw zorgen de corporaties voor extra parkeerplaatsen onder de grond en op het eigen erf. Bij het Martiniziekenhuis komt een groot parkeerdek. Er komt een parkeeronderzoek in de hele wijk.

–          Oversteekplaats Overwinningsplein. De tijd om over te steken is te kort.

–          Investeren in informatiesystemen zoals de website van de wijk.

–          Jaarlijkse bewonersdag. Thematisch.

–          Er is volgens bewoners een gebrek aan voorzieningen voor de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar.

–          Kunst in de wijk ontbreekt, met name op het Overwinningsplein.

–          Tegengaan van graffiti. Ideeën: iemand een graffitikunstwerk laten maken. Een soort coating preventief op de muren smeren om graffiti gemakkelijker te kunnen verwijderen.

–          Ontwikkelen werkplaats waar mensen gereedschap kunnen lenen en kunnen klussen.

–          Blikvangers plaatsen om zwerfafval tegen te gaan.

–          Extra prullenbakken plaatsen.

–          Creëren van honden uitlaatstroken.

–          Speelterreinen creëren. 

–          Looproutes maken langs het park en naar het Overwinningsplein. Langs deze looproutes voldoende bankjes plaatsen.

–          Het behouden van steun in de wijk door bijvoorbeeld de projecten van bureau HALT.

–          Behoud van wijkinternetcafé

–          Eigen taxi voor het ouderencentrum

–          Trottoir aan de westzijde van het fietspad tussen Henri Dunantlaan en Laan Corpus den Hoorn aanleggen

Er werden enkele wensenlijstjes ingediend met verzoeken en motiveringen voor zaken welke hierboven staan. (die wensenlijstjes worden meegenomen in het Wijkteam Corpus Nieuw Lokaal Akkoord)

De bijeenkomst wordt afgesloten met de toezeggingen

 • dat ieder die de presentielijst heeft getekend het verslag van de avond krijgt.
 • de toezegging dat de aanwezige bewoners uitgenodigd zijn en worden voor een vervolgbijeenkomst om mee te werken aan de besteding van het budget.
 • het Wijkteam Lokaal Akkoord Corpus den Hoorn met een voorstel komt HOE verder gegaan wordt.
 • De corporaties beloven een kunstwerk te plaatsen wanneer de renovatie / wijkvernieuwing is volbracht.
 • Ideeën voor het LA kunnen worden aangeleverd bij de Wijkraad. Hier worden de ideeën verzameld.
 • Informatie over het LA kan van de website van Corpus den Hoorn worden gehaald en via STIP aan de Kochstraat 3.

Met dank voor de inbreng van ieder wordt de als zeer positief beoordeelde informatieavond afgesloten.

s.v.b / b.e.

Bijgevoegd de lijst, bestedings suggesties van de St Wijkraad Corpus den Hoorn.

St. Wijkraad Corpus den Hoorn

Lokaal Akkoord

20 miljoen (10 van de gemeente en 10 van de corporaties) extra voor 14 wijkvernieuwingswijken.

Voor Corpus den Hoorn betekent dat  € 1.428.571 (nu 2.1 miljoen)

Bestedingssuggesties:

 1. WIC, wijkinternetcafé behouden/uitbreiden
 2. Een deel voor de continuering van de wijkkrant De Zuidwester
 3. Extra geld voor verspreiding van informatie in de wijk (De Zuidwester, activiteitenladder, sportladder, internetsite Corpus, themadagen, speeltuingebouw, feesten)
 4. Geld voor de jaarlijkse bewonersdag (voor en door bewoners met verschillende thema’s)
 5. Meer activiteiten voor 25-45 jarigen, interieurtips, energiebesparing, opvoedcursus enz.
 6. Ondergrondse containers
 7. BSV (Buurt en speeltuinvereniging)>bepaalde activiteiten
 8. Kunstwerk afronding wijkvernieuwing Corpus.
 9. In onze wijk kan wel wat meer kunst geplaatst worden, b.v. op hoekpanden met blinde muren, in plantsoenen of grasvelden.
 10. Maak van de vijvers achter de Boerhaavelaan speelvijvers. b.v. kanovaren, water partijen met jungle bruggen, grote stenen in het water om de vijver over te steken, visplaatsen, enz.
 11. Maak wandelroutes van het Noord Willemskanaal naar de vijvers  Boerhaavelaan en van de Laan Corpus den Hoorn naar de Laan van de Vrede met veel groen en gemakkelijk begaanbaar voor de ouderen.
 12. Detectiering winkelwagens Overwinningsplein
 13. Aankleding  van het Overwinningsplein na de verbouwingen, b.v. terras, leuk pleinmeubilair, plantenbakken, bankjes prullenbakken, gekleurde tegels enz.
 14. Kunstwerk/beeld op Overwinningsplein.
 15. Ik heb eigenlijk maar 1 optie voor de besteding van 1.4 mln, en dat is het
  scheppen van de voorwaarden voor de vestiging van horeca. Het is toch
  belachelijk dat we niets meer hebben in de Corpus sinds het vertrekken van
  de Chinees.
 16. Verkeersmaatregelen: meet toezicht op de snelheden en het inrijden van eenrichtings straten of maatregelen treffen om het te verbeteren( verkeersdrempels, blokkades om de straten met eenrichtingsverkeer niet in te kunnen rijden).
 17. Meer investeren in een kindvriendelijke wijk (veiligheid, speelplaatsjes)
 18. Investeren in veilig begaanbare routes voor ouderen, o.a. naar het Overwinningsplein.
 19. Hondenpoepstroken aanleggen
 20. Ontwikkelingsplan Canadalaan, meer bankjes, kunst, extra wandelpaadjes, prullenbakken, speeltoestellen enz.
 21. Meer investeren in een zorgvuldiger beleid t.a.v. aan/afvoerroutes van auto´s en taxibusjes bij scholen Canadalaan en Semmelweisstraat, in samenhang met veiligheid voor kinderen en overige weggebruikers.
 22. Meer investeren in natuur en milieu, meer en beter gebruik van spaarlampen, zonnecollectoren en duurzame materialen.
 23. Werkplaats ontwikkelen waar je kunt klussen, oud gereedschap inleveren en opknappen, waar je tuingereedschap kunt lenen/huren.
 24. Blikvangers/vangnetten voor blik enz. langs doorgaande fietspaden.