Ledenvergadering 2015

Op 25 maart 2015 houdt de vereniging de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in het schoolgebouw Canadalaan 8, aanvang 20.00 uur.

VBC

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Vorig verslag d.d. 2 april 2014
4. Financieel overzicht
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling contributie
7. Voorstel statutenwijziging
8. Activiteiten
9. Peilen van mening over website en nieuwsbrief
10. Ontwikkelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting