Kaderplan Corpus den Hoorn

Kaderplan Corpus den Hoorn

Richtlijnen en uitgangspunten van de openbare ruimte – september 2003 (planhorizon 2010)

In sterke samenhang met het wijkvernieuwingsplan Corpus den Hoorn 2002 werd in opdracht van de afdeling Ruimtelijke plannen van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen een kaderplan voor de openbare ruimte opgesteld. Het vormt de basis voor het ontwerp van deelprojecten en eventuele wijzigingen in beheer en onderhoud, als het gaat om:

* Straatprofielen
* Materiaal, kleur
* Inrichting 30-km gebied
* Parkeren
* Bomen en boomwortelproblematiek
* Scheiding openbaar en privé
* Inrichting groen
* Versterking/verbetering ecologische (groen)structuur
* Verbeteren doorgaande waterverbindingen en waterkwaliteit
* Aanpak problemen riolering en afwatering
* Locaties en type speel en recreatieve voorzieningen
* Afvalinzameling
* Ruimtelijk beleid

De wijk Corpus den Hoorn ligt ingeklemd tussen de A28, de A7, en de Laan Corpus den Hoorn. Door het “assenkruis” Paterswoldseweg (noord-zuid) en de Laan van de Vrijheid (oost-west) wordt de wijk opgedeeld in een viertal kwadranten die door de stedebouwkundige invullingen een geheel eigen karakter hebben.

Het noordoost kwadrant komt nagenoeg overeen met het gebied dat genoemd is in de statuten van de “Vereniging Bewoners Canadalaan”. Reden om extra aandacht te besteden aan de plannen die betrekking hebben op dit genoemde kwadrant.

Landmeting

In juli 2007 werd het gebied, gesitueerd tussen de Laan Corpus den Hoorn, de Henri Dunantlaan, de Canadalaan en de Julianaweg, door de landmeetdienst van de dienst ROEZ in kaart gebracht. De resultaten worden door de landschapsarchitect van de gemeente Groningen verwerkt, waarna het ontwerp zal worden aangeboden aan de dienst Stadsbeheer (Stadsdeel- coördinator en Wijkpost). Bij het maken van het ontwerp zal rekening worden gehouden met voornoemd kaderplan.

Noordoost kwadrant

Corpus is een wijk die is ingebed in een kader van groene wijkranden. De westelijke en oostelijke wijkrand vormen hierbij niet alleen een uitloopgebied voor de wijk zelf, maar ook een doorgaande groenstructuur vanuit de stad richting buitengebied. De oostelijke wijkrand heeft een klassieke parksfeer door de aanwezige vijvers, oevers en gazons met boomgroepen. Een smalle houtsingel vormt de afscherming tussen de grasvelden en de kades langs het Noord-Willemskanaal. Deze wijkrand vormt een belangrijke ecologische en recreatieve schakel vanuit de stad richting het zuidelijke buitengebied.

Voorzieningen in het groen

Paden, verlichtingsarmaturen, bankjes, afvalbakken, etc. worden op uniforme wijze vormgegeven. Met betrekking tot het onderwerp “afvalbakken” dient te worden opgemerkt dat reeds vanaf 2002 aan de gemeente is gevraagd om afvalbakken te plaatsen nabij de bankjes in het park langs de Canadalaan. Eerdere toezeggingen werden tot op heden nog niet nagekomen. In een laatste contact over dit onderwerp (augustus 2007) is toegezegd serieus te overwegen (op korte termijn) enige afvalbakken te plaatsen.

Zoals bij menigeen bekend loopt het Pieterpad (wandelroute van Pieterburen naar de St.Pietersberg in Maastricht) langs de Canadalaan. Wandelaars maken graag gebruik van de aanwezige bankjes maar kunnen het afval van de gebruikte versnaperingen nergens kwijt.

In het kader van de leuzen: “Er gaat niets boven Groningen”, “Groningen, beste binnenstad” en “Groningen, de schoonste stad”, etc. zou het plaatsen van afvalbakken geen discussie behoeven.

HOERA…

Op 4 november 2008 zijn enkele afvalbakken (bij wijze van proef) geplaatst naast de bankjes in het parkje aan de Canadalaan. Er zijn twee nieuwe bankjes geplaatst op de dijk, met uitzicht op het kanaal.

Wensbeelden per deelgebied

De visie op de openbare ruimte is vertaald in wensbeelden, die het referentiekader vormen voor het toekomstig beheer en onderhoud, eventuele herinrichtingen of een geheel nieuwe invulling van de openbare ruimte.

Noordoost kwadrant: “de klassieke straat”

Het noordoost kwadrant heeft de meest klassieke stedenbouwkundige opzet van alle kwadranten. Het gehele kwadrant is eigenlijk gerelateerd aan de geboden lijn van de Invasiestraat. Een aantal lijnen loopt hier parallel aan terwijl de Bezettingslaan en de Rode Kruislaan en Distributiestraat juist haaks op deze structuur staan. Met name door de stedenbouwkundige/architectonische opzet van de Invasiestraat en de groenstructuur die hierbij hoort, kan dit straatbeeld als zeer karakteristiek en waardevol worden beschouwd.

Het kaderplan richt zich op het behoud en versterking van het bestaande profiel van de Invasiestraat en de wandel- en fietsroute die hier parallel aan loopt. Er zal in de toekomst vooral geïnvesteerd worden in het open maken van de oost-west verbindingen.

Bijzonder aandachtspunt vormt de inpassing van de achterkanten van de bebouwing langs de Bezettingslaan. Door middel van een berkenrij aan de zuidzijde van de Bezetttingslaan worden de gevels ruimtelijk iets genuanceerd.

Oostelijke wijkrand: “recreatieve rand”

Het kaderplan zet in op een tweeledige strategie voor de inrichting:

1. vergroten van de ruimtelijke en ecologische samenhang over de volle lengte van de wijkrand.
2. ruimte bieden voor nieuwe recreatieve, educatieve en natuurgerichte activiteiten.

Als belangrijkste maatregel zal geïnvesteerd moeten worden in het duidelijk afbakenen van de bebouwingseenheden in de parkrand. De overige ruimte binnen de zone wordt ontwikkeld als parkzone dat met een inrichting van gras en bomen een basis vormt voor de verschillende functies die in de zone liggen.

Overwinningsplein: “het plein voor de wijk”

Deze plek is stedenbouwkundig helder gedefinieerd door de omliggende gevelwanden. Door de nieuwbouw van de supermarkt ten oosten van het Overwinningsplein zal de pleinwand worden verdicht en zal parkeerdruk toenemen. Dit is dan ook de reden voor de bewonersvereniging om nieuwbouw van de supermarkt met de daarboven liggende koopappartementen slechts toe te staan, indien er een “knip” in de Canadalaan zal worden aangebracht. Door de knip zal het achterliggende gebied geen/minder verkeersdruk en parkeerdruk van de nieuwbouw ondervinden.

Canadalaan: “wijkrand”

De oostelijke trottoirs kunnen worden vervangen door een afwijkende (half)verharding die is afgestemd op het karakter van het park. De bestaande boombeplanting van es/linde/iep en kastanje blijft gehandhaafd en waar mogelijk aangevuld met dezelfde soorten.

(bron: kaderplan Corpus den Hoorn, Arcadis, september 2003)

In oktober/november 2007 zou het ontwerp aan de buurtbewoners worden voorgelegd, zodat een ieder kennis kan nemen van de plannen. Helaas deelte de gemeente Groningen mee dat er een vertraging was opgetreden tot medio 2009.