Inloopbijeenkomst Zuidelijke Ringweg

Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is door de minister op enkele punten aangepast en op andere punten beter onderbouwd. Dit is gebeurd op verzoek van de Raad van State. Naar verwachting zal de Raad van State tegen de zomer een definitief oordeel vellen. Dan is bekend of de ombouw van de zuidelijke ringweg doorgaat.

Julianaplein_2030

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

Verkeersveiligheid
Onafhankelijke experts hebben het ontwerp van de zuidelijke ringweg beoordeeld op verkeersveiligheid. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het wegontwerp.

Onderzoek behoud fietstunnel bij De Papiermolen
Er komt geen nieuwe fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen. Alle mogelijkheden die hiervoor zijn onderzocht, stuiten op grote bezwaren.

Locatie voetgangersbrug
De exacte plek voor de toekomstige voetgangersbrug tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen is vastgelegd. Ook worden er maatregelen genomen om de privacy van de omwonenden te waarborgen.

Geluidsscherm woning Papiermolenlaan
Er komt een geluidsscherm bij een woning aan de Papiermolenlaan. Dat geluidsscherm kwam ten onrechte niet voor in het Tracébesluit van september 2014.

Routes voor vleermuizen
Onder meer langs de nieuwe voetgangersbrug kunnen vleermuizen ook in de toekomst de zuidelijke ringweg goed passeren in de buurt van De Papiermolen.

Heeft u vragen over het wijzigingsbesluit voor de zuidelijke ringweg? Gaat u dan naar een van de twee inloopbijeenkomsten. Deze zijn op donderdag 25 februari en woensdag 9 maart 2016, van 16.00 tot 21.00 uur, in de Puddingfabriek (Viaductstraat 3, Groningen).

Op de inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Via informatiepanelen krijgt u een toelichting op de wijzigingen. Ook kunt u een korte film zien over de veiligheid van het wegontwerp.

zie ook: website “Aanpak Ring Zuid

Flora- en Faunawet:
De bescherming van vleermuizen is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen opzettelijk te beschadigen of te vernielen en of dieren opzettelijk te doden’. Internationaal zijn de dieren beschermd door de conventie van Bern en de Habitatrichtlijn.

vleermuis

Wilt u meer weten over vleermuizen? Kijk dan eens hier: “Meldpunt vleermuizen en steenmarters” of “Vleermuis.net”