Groene Pepers

GROENE KWALITEIT IS DUURZAAMHEID

People > De groenstructuurvisie richt zich op
het welzijn van de mensen in Groningen; stadsbewoners,
werkers en bezoekers. Daarom willen
wij de belanghebbenden, bewoners en organisaties
zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van de
groenstructuurvisie. Er wordt nadrukkelijk gestreefd
naar participatie in beleid en uitvoering.
Planet > Door middel van de groenstructuurvisie
wordt een hoge kwaliteit van het leefmilieu in
Groningen nagestreefd. Het ecologisch optimaal
functioneren van de stedelijke groen- en waterstructuren
is daarom een belangrijk doel van deze
groenstructuurvisie.
Profit > De meerwaarde die groen en water van
hoge kwaliteit hebben, wordt verzilverd. Niet langer
is groen zonder meer beschikbaar als het voor de
planvorming moet verdwijnen of veranderen.
Groen dat door planvorming ‘ingeleverd’ moet
worden, wordt gekapitaliseerd. Met de opbrengst
daarvan wordt in eerste instantie nieuwe groeninrichting
binnen het plangebied zelf gefinancierd.
Is dat niet mogelijk, dan wordt het ingezet voor
compensatie elders in de basisgroenstructuur.
‘Rood voor groen’ krijgt hiermee een concrete
inhoud.

uit: Groene pepers (visiedocument gemeente Groningen – zie links onder “gemeente Groningen”