Fietsnetwerk en de voetgangers?

Met trots presenteert de provincie Groningen

de Fiets-strategie 2016 – 2025 provincie Groningen: Verbinden met de fiets!

In het voorwoord van het plan staat:

Onze ‘oude, vertrouwde’ fiets heeft een belang- rijke plek in dat netwerk. Zowel als het gaat om deze verplaatsingen via de keten, als om verplaatsingen van deur-tot-deur. De opkomst van de e-bike en de high speed pedelec geeft nieuwe impulsen aan het fietsen. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen en verbindt hen. Wij hechten dan ook veel waarde aan de fiets en de plek van de fiets in het verkeer- en vervoerbeleid.

en

We willen de komende jaren de huidige situatie verbeteren en inspelen op de trends en ontwikkelingen. We definiëren in deze fietsstrategie vijf strategische lijnen die leidraad zijn voor onze fietsactiviteiten. Deze activiteiten leggen we vast in een uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit deze strategie.

5 STRATEGISCHE LIJNEN

1. SLIMME KETENS VOOR LEEFBARE GEBIEDEN
2. KIEZEN VOOR DE FIETS IN EEN DUURZAME OMGEVING
3. VITALE INWONERS DOOR GEZAMENLIJKE BEWEGING
4. TRENDOMBUIGING DOOR PROACTIEVE EN GEBIEDSGERICHTE AANPAK VEILIGHEID 5. VERSTERKEN SAMENWERKING

 

Het fietsnetwerk is gedefinieerd met 3 categorieën fietspaden:
  • Fietsroutes Plus (FP): brede en comfortabele routes die op drukke trajecten de fietsers goed faciliteren, zodat op afstanden tot 15 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Fietsroutes Plus richten zich met name op de stad Groningen: daar vinden we immers ook de drukke stromen. Provincie neemt regie voor realisatie.
  • Regionale hoofdfietspaden (HF): een hoofdverbinding waarbij de te verwachten fietsin- tensiteiten de inrichting bepalen. We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de Fietsrou- tes Plus. We realiseren regionale hoofdfietspaden op verbindingen naar belangrijke regio- nale kernen die door de krimp een steeds belangrijkere rol krijgen voor het ommeland. De provincie neemt de regie voor realisatie.
  • Regionale basisfietspaden (BF). Uitgangspunt is dat elke kern groter dan 1.000 inwoners is verbonden met een regionaal basisfietspad.Onder het niveau van regionale basisfietspaden zitten uiteraard nog andere fietspaden. Deze fietspaden hebben geen of slechts beperkt een regionale functie en zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten.

 

 

Deze fietsstrategie en de bijbehorende doelstellingen voor de komende 10 jaar zijn zeer ambitieus, niet alleen inhoudelijk maar zeker ook in financiële zin. Een globale inschatting van de investeringskosten die zijn gemoeid met het realiseren van alle ambities uit deze Fietsstrategie is circa € 80 miljoen.

Met name het realiseren van een kwalitatief goed, volledig en veilig fietsnetwerk, dat in belangrijke mate randvoorwaardelijk is voor de uitvoering van de verschillende andere strate- gische lijnen, vraagt de komende jaren om veel geld. Maar ook de extra inzet op ketenmobili- teit en duurzaamheid vergt de nodige investeringen. Gezien de financiële context, dienen we stapsgewijs in te zetten op de implementatie van de Fietsstrategie, om dit hoge ambitieniveau te bereiken.

 

Fietsen is veel meer dan van A naar B komen. Fietsen is een manier om te be- wegen, om je omgeving te ontdekken, om milieubewust en duurzaam bezig te zijn. Al deze facetten komen samen in het

Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023:

 

 

Het programma maakt onderdeel uit van ons hogere plan,

het Programma Mobiliteit Provincie Groningen.

In dat beleidsplan zetten we een grote stip op de horizon rond onze mobiliteitsvisie voor de komende tien jaar. Het vormt onze leidraad in de programma’s en projecten die we gaan uitvoeren. Dit uitvoeringsprogramma is daarmee een goed startpunt en een grote sprong voorwaarts in de transitie van auto naar meer slim en groen, waar we nu met z’n allen voor staan.

Voor de provincie staat fietsen op één. Voor mij betekent dit dat we in alles wat we doen zo veel mogelijk rekening houden met de fietser en waar mogelijk kansen benutten, aldus Fleur Gräper-van Koolwijk, Gedeputeerde van de provincie Groningen.

In de vorenstaande documenten wordt voortdurend gesproken over

de fiets

en wel met de snelheid van een

high speed pedelec

Het geheel is gericht op de speed pedelec (speed pedelekker keihard doorfietser, met de blik op oneindig en het verstand op -3), de e-biker en de gewone ouderwetse fietser.

Het zou goed zijn als in  dit geheel ook aandacht zou worden gevraagd en besteed aan de voetganger, die immers nog altijd de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is.

Bij provincie en gemeente (Groningen) lijkt helaas geen of weinig aandacht te zijn voor deze kwetsbare voetganger, die kennelijk niet wordt gezien door de speed pedelekker, oogkleppen dragende gedeputeerden, wethouders en ambtenaren. Hoe gaan we dit oplossen?

Meermalen werd aandacht gevraagd voor fietsers in het park aan de Canadalaan. Tot op heden zijn echter de gewone ouderwetse fietsers, in/door het park, aangevuld met e-bikers en speed pedelekkers.