Aanpak Ring Zuid – Uitvoeringsperiode

Uitvoeringsperiode

Volgens de planning worden de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg uitgevoerd van 2015 tot 2020. Het is een hele uitdaging om ook in deze periode de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De aannemer krijgt als opdracht mee de bouwhinder voor de omgeving te beperken.

Hieronder leest u meer over:

Stad blijft bereikbaar
Bouwhinder: niet te voorkomen, wel te beperken

Stad blijft bereikbaar

De stad moet bereikbaar blijven. Dat is een belangrijke eis bij de aanpak van de zuidelijke ringweg. Groningen kiest hierbij voor de landelijke aanpak ‘Minder Hinder’, die elders in het land succesvol is gebleken. Pijlers van deze aanpak: slim bouwen, slim reizen, slim omleiden en vroegtijdig informeren.

Slim bouwen
Slim bouwen betekent onder meer dat op de zuidelijke ringweg tijdens de bouwperiode in beide richtingen altijd minimaal twee rijstroken beschikbaar blijven. Dat uitgangspunt moet ervoor zorgen dat alle bestemmingen in de stad bereikbaar blijven. Als tijdelijke omleidingsroutes worden wegen ingezet die daarvoor geschikt zijn, zoals de gehele ring rond Groningen. Het streven is om gewone wegen en straten zo veel mogelijk te ontzien. Daarnaast blijven belangrijke kruisende verbindingen functioneren, zowel voor auto, fiets, openbaar vervoer als hulpdiensten. Wanneer stremmingen noodzakelijk zijn, worden deze zo veel mogelijk gepland in verkeersluwe periodes.

Slim reizen
Een ander belangrijk onderdeel van de ‘Minder Hinder’-aanpak is mobiliteitsmanagement, oftewel het organiseren van ‘slim reizen’. Wie niet per se met de auto hoeft, wordt geprikkeld alternatieven te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Forenzen kunnen hun auto bijvoorbeeld buiten de stad parkeren op een van de P+R-terreinen. Of ze kunnen wat vaker thuis werken, of een keer een uur later beginnen. Het helpt allemaal mee om het verkeersaanbod, vooral in de spits, terug te dringen. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en vervoersondernemingen moeten er samen voor zorgen dat de alternatieven voor de auto aantrekkelijker worden.

Slim omleiden
Verkeersmanagement omvat alle maatregelen om de hinder van het werken aan de weg voor het verkeer te beperken. In de praktijk gaat het vooral om omleiden en informeren. Bijvoorbeeld door het inzetten van tekstkarren met reistijdinformatie. Of door de wachttijden bij verkeerslichten aan te passen, als door omleidingen de hoeveelheid verkeer tijdelijk verandert.

Tijdig communiceren
Goed en vroegtijdig communiceren over werken aan de weg en verwachte vertragingen, is een effectieve maatregel om hinder te voorkomen of te beperken. Wie van te voren weet dat hij de kans loopt in een file te belanden, kan bewust kiezen voor bijvoorbeeld een alternatieve route. Of neemt de file voor lief. Als mensen zelf een keuze kunnen maken, heeft dat een positief effect op hun beleving. De communicatie over de wegwerkzaamheden is een taak voor Groningen Bereikbaar, één organisatie waarin noordelijke overheden en de Groninger werkgevers samenwerken. Groningen Bereikbaar zet een brede mix van communicatiemiddelen in, van advertenties en een website tot middelen op en langs de weg.

Bouwhinder: niet te voorkomen, wel te beperken

Ook voor omwonenden zal de uitvoering van de werkzaamheden overlast met zich meebrengen. Zij moeten rekening houden met verschillende vormen van bouwhinder, zoals bouwverkeer, geluid, een slechtere luchtkwaliteit en trillingen. Bouwverkeer en geluid gaan naar verwachting voor de meeste hinder zorgen. Waar welke overlast gaat optreden, is nog niet bekend. De aannemer wordt uitgedaagd om de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals het weren van bouwverkeer in de woonwijken.