Watersportbaan Noord-Willemskanaal?

De watersportbaan in Harkstede (wie kent ‘m niet?) werd in 2014 definitief gesloten. In 2006 werd daar het laatste serieuze roei-evenement gehouden. De baan ligt er nu verpauperd bij. Wellicht kan John Körmeling het ontwerp maken voor de nieuwe starttoren.

Starttoren Harkstede

Op 28 januari 2016 schreven B&W in een brief aan de gemeenteraad van Groningen het volgende.

“Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang en de stand van zaken van het locatieonderzoek naar een geschikte plek voor een roeibaan. Groningen kende vijfentwintig jaar lang een officiële roeibaan, met behulp van de investering van de toenmalige PTT. Na demping van de roeibaan in Harkstede, zijn we, in overleg gegaan met de roeiverenigingen in de stad, om de haalbaarheid en een nieuwe locatie voor een roeibaan te onderzoeken.

In juni 2014 heeft de gemeente de roeiverenigingen middels een brief (kenmerk 4489479) laten weten dat het mogelijk is om op het Woldmeer een recreatieve roeivoorziening te realiseren en dat de aanleg hiervan in goed overleg met de Groninger roeiverenigingen zal plaatsvinden. De roeiverenigingen willen geen recreatieve voorziening, maar een volwaardige roeibaan. Ten behoeve van een zo breed mogelijk draagvlak en gebruik wordt er gezocht naar samenwerking met andere sporten zoals bijvoorbeeld triatlon, scouting en zwemmen. Vandaar dat we nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een watersportbaan i.p.v een roeibaan, waarbij we meerdere partners en gebruikers zoeken. Zo zijn we ook in gesprek met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

We hebben in 2015 een eerste locatie-onderzoek gedaan. In samenspraak met de roeiverenigingen zijn uit die eerste verkenning drie potentiële locaties gefilterd: Harkstede, het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer. Deze locaties zijn nader onderzocht op het gebied van: historie en erfgoed, ecologie en natuur, functionaliteit, extra mogelijkheden en eigenaarschap van de grond. Door deze analyse bleek dat de locaties Harkstede en het Paterswoldsemeer afvielen. Bij het Noord-Willemskanaal zijn er twee opties.

Samen met de roeiverenigingen zijn we gekomen tot randvoorwaarden voor een watersportbaan. Minimale afmetingen en voorwaarden voor een watersportbaan zijn: 2,5 m diep in verband met golfslag en stromingen, 2200 m lang, 100 m breed en er moet een pad naast de baan aanwezig zijn voor het coachen van de roeiers.
De onderlinge relatie met de roeiverenigingen is tijdens dit project verbeterd en er is bij die partijen grote bereidheid tot samenwerken.

De aankomende periode gebruiken we om het onderzoek af te ronden. Hiervoor werken we de twee opties bij het Noord-Willemskanaal verder uit. En voeren we overleg met betrokken overheden, sportverenigingen en natuurorganisaties.

We hebben op dit moment geen middelen gereserveerd voor een watersportbaan. We gaan het onderzoek gebruiken om daarna samen met de roeiverenigingen op zoek naar eventuele financiering en of financierders. Op basis daarvan bepalen we samen met de roeiverenigingen de haalbaarheid. We verwachten in april een besluit te nemen over een mogelijke locatie en vervolgstappen en zullen uw raad daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,”